ISO 9001

ISO 9001 ги одредува условите за квалитетен управувачки систем за секоја организација која треба да ја демонстрира способноста константно да нуди продукт кој ги исполнува применливите регулаторни барања и барањата на клиентите со цел да се подобри нивното задоволство. Системот за квалитет се фокусира само на процесите и организацијата но не на квалитетот на продуктот

Можете да го најдете соодветниот сертификат на следните листи:

Комплетната листа на ISO 9001 сертификати кои ги поседува Canon е дадена подолу

ISO 9001 Азија arrow-red-right.png
ISO 9001 Јапонија arrow-red-right.png
ISO 9001 Европа arrow-red-right.png
ISO 9001 САД arrow-red-right.png

ISO 9001 сертификати на Océ entities

spacer
					image
Деловно работење
Директива WEEE
REACH регулатива
Директива за батерии
Одржливост
Животна средина
Општество
Деловно работење
Награди
Извештаи за одржливост
Canon Europe sustainability report