Декларација на Canon за регулативата REACH EC No 1907/2006

Јули 2017 година

Регулативата REACH (EC 1907/2006) стапи на сила на 1 јуни 2007 година за да го подобри начинот на кој хемикалиите се користат самостојно, во подготовки и во производи¹ низ Европа.

Во согласност со посветеноста на групацијата Canon за одговорност кон животната средина, ние имаме проактивен пристап во обезбедувањето на континуирана усогласеност со сите наши обврски според REACH.

Информации за супстанци за кои постои загриженост (SVHC)
Листата на кандидати со супстанци за кои постои загриженост, според членот 59 од REACH, за прв пат беше објавена на 28 октомври 2008 година, а се ажурира приближно на секои 6 месеци. Тековната верзија на листата на кандидати може да се најде на веб-страницата на Европската агенција за хемиски средства.

Ланецот на испорака на компанијата Canon подлежи на нашата најстрога програма за еколошки набавки и ние бараме од нашите испорачувачи да ни достават детални информации за присуството на супстанци, вклучувајќи и SVHC, во материјалите кои ни ги доставуваат. Редовно ја ажурираме нашата анкета за испорачувачи за да ги опфатиме промените во глобалното законодавство кои можат да влијаат на нашите производи (т.е. електрични и електронски производи), а вршиме и ревизии на листата на кандидати.

Како произведувачи и испорачувачи на производи, според Член 33 од регулативата REACH, ние имаме обврска да ве информираме за присуството на SVHC кое ја надминува границата од 0,1% тежина во однос на вкупната тежина. Во случај да добиеме нови информации кои ќе предизвикаат преземање на дополнителни мерки, ние ќе ги информираме нашите корисници преку овој веб-сајт, колку што е можно побрзо.

Производ со декларација од Canon
Супстанците кои се наведени подолу може да бидат содржани во производите на Canon за надминување на границата:


Име на супстанција CAS/EC број Производ Апликација
Bis (2-етил(хексил)фталат) (DEHP) 117-81-7 PVC кабли Пластификатор
Борна киселина 10043-35-3/11113-50-1 Фотохартија Вкрстувач
Дисодиум тетраборат, содржи вода 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Отпадни делови кои апсорбираат мастилоФото-хартија Отпорни на оганВкрстувач


Документи за безбедносни информации (SDS)
Ние доставуваме документи за безбедносни информации (SDS) на крајните корисници на нашите мастила, тонери и услужни хемикалии со цел да го информираме ланецот на испорака за безбедно користење и отстранување.

Ве молиме искористете ги линковите подолу за да пристапите до SDS:

За производи од Canon: https://msds.canon-europe.com/
За производи од Océ: http://global.oce.com/support

Понатамошни информации
Доколку имате прашања, ве молиме обратете се на CEU-Reach@canon-europe.com.

За повеќе информации за REACH, ве молиме посетете ја веб-страницата на Европска агенција за хемиски средства.

Одрекување на одговорност
Сите информации во оваа изјава се обезбедени според тековната информираност на Canon во времето на нејзината подготовка. Оваа изјава е објавена само за информативна намена. Canon ги објавува овие информации без никаква гаранција, ниту директна ниту индиректна, вклучувајќи, но и не ограничувајќи се со гаранции за практична намена. Canon не гарантира дека содржината нема да содржи грешки.


¹ Производ дефиниран според регулативата REACH (EC)1907/2006

spacer
					image
Деловно работење
Директива WEEE
Директива за батерии
ISO 9001
Одржливост
Животна средина
Општество
Деловно работење
Награди
Извештаи за одржливост