Директива за батерии – фрлање на батерии

Како производител и увозник на батерии, компанијата Canon е член на системите за рециклирање на отпадоци од батерии и собирачи во секоја земја членка на Европската Унија (ЕУ) во која работи. Ние ги исполнуваме и нашите обврски да пријавиме и финансираме собирање и справување со батерии.

Директива за батерии
ЕУ директивата (“директива”) за батерии и акумулатори и отпад од батерии и акумулатори (2013/56/EC) беше издадена во 2008 година и е прифатена со закон во сите земји членки на ЕУ. Нејзината цел е да го зголеми рециклирањето на отпадот од батериите и акумулаторите за да го намали нивното влијание врз животната средина.

Нашите потрошувачи може да ги вратат искористените батерии од нивните производи од Canon во општинска локација за собирање или регистрирано место за враќање.

Информации за потрошувачите - ЕУ и EEA (Норвешка, Исланд и Лихтенштајн)
Симболот подолу посочува дека батериите и акумулаторите вградени во овој производ треба да се отстранат посебно од отпадот од домаќинството во согласност со директивата и локалните услови.

Симбол за батерии

Ако под симболот прикажан погоре е испечатен знак за хемикалија, тоа посочува дека во оваа батерија или акумулатор е присутен тежок метал (жива, кадмиум или олово) со концентрација над дозволената граница одредена со директивата.

Батериите и акумулаторите не смеат да се фрлаат во севкупен општински отпад. Корисниците на батерии и акумулатори мора да ја користат достапната структура за собирање за да ги вратат, рециклираат и да се справат со батериите и акумулаторите.

Ако производот од Canon содржи батерии кои не можат да се отстранат, целиот производ е опфатен со ЕУ директивата WEEE (отпад од електрична и електронска опрема) и треба да се предаде во овластена локација за собирање за WEEE. Тогаш локацијата за собирање ќе преземе соодветни мерки за рециклирање и справување со производот, вклучувајќи ги и батериите.

Учеството на потрошувачот во собирање и рециклирање на батериите и акумулаторите е важно за да се минимизираат сите потенцијални ефекти од батериите и акумулаторите врз животната средина и човековото здравје, поради супстанциите кои се користат во батериите и акумулаторите.

Во ЕУ, постојат посебни шаблони за собирање и рециклирање на батерии и акумулатори. За да дознаете повеќе за шаблоните за рециклирање на батерии и акумулатори кои се достапни во вашата област, ве молиме обратете се во вашата локална градска канцеларија, властите за отпад или компанија за отстранување на отпадот.

spacer
					image
Деловно работење
Директива WEEE
REACH регулатива
ISO 9001
Одржливост
Животна средина
Општество
Деловно работење
Награди
Извештаи за одржливост
Canon Europe sustainability report