Директива WEEE – Canon и директивата WEEE

Директивата (“директива”) на Европската Унија (ЕУ) за отпад од електрична и електронска опрема (WEEE) е дел од националните закони во секоја земја членка на ЕУ. Исто така, таа се применува во сите EEA земји – Норвешка, Исланд и Лихтенштајн. Нејзината цел е да го намали влијанието на отпадот од електронските уреди врз животната средина.

Како произведувач на електронски производи, Canon помага во собирањето и справувањето со WEEE во секоја ЕУ земја во која имаме национална канцеларија за продажба, во согласност со директивата.

Нашите потрошувачи можат да ја вратат користената опрема од Canon во одредена локација за собирање или да ја вратат како замена старо-за-ново кога купуваат нова опрема.

Информации за потрошувачите – ЕУ и EEA
Симболот подолу посочува дека производот не треба да се фрла заедно со отпадот од домаќинствата, во согласност со директивата и националниот закон во секоја држава.

WEE_симбол

Производот треба да се предаде во означено место за собирање или во овластена локација за собирање со цел да се рециклира отпадот од електричната и електронската опрема (EEE). Несоодветното ракување со овој вид на отпад можно е да има негативно влијание врз животната средина и човековото здравје поради потенцијалните опасни супстанци кои се општо поврзани со EEE. Во исто време, правилното отстранување на овој производ ќе придонесе за ефикасна употреба на природните ресурси.

Понатамошни информации
За повеќе информации за тоа каде да го фрлите отпадот од опремата за да се рециклира, ве молиме обратете се во вашата локална градска канцеларија, властите за отпад, одобрениот WEEE шаблон или вашата услуга за отстранување на отпадот од домаќинството.

Програма на Canon за рециклирање на картриџи со тонер
Canon исто така спроведува сопствена програма за рециклирање на картриџи со тонер која е во согласност со WEEE. За повеќе информации посетете ја нашата веб-страница за рециклирање картриџи.

Информации за компаниите за справување и рециклирање
Во согласност со директивата, компанијата Canon нуди достапни информации за компаниите за справување и рециклирање на разни компоненти и материјали од електронската и електричната опрема кои се составен дел од нашите производи, вклучувајќи ги и опасните супстанци.

spacer
					image
Деловно работење
REACH регулатива
Директива за батерии
ISO 9001
Одржливост
Животна средина
Општество
Деловно работење
Награди
Извештаи за одржливост
Canon Europe sustainability report