Глосар

Неутрален јаглен

Затворен процес на рециклирање (материјали)

Двострано

Нови фабрички произведени модели

Рециклирај

Реновирај

Повторно користење

2 во 1 (2-нагоре), 4 во 1 (4-нагоре), N-нагоре

Неутрален јаглен

"Неутрален јаглен значи дека – преку траснспарентен процес за пресметување на емисиите, намалувањето на емисиите и неутрализирање на заостанатите емисии – нето емисиите на јаглен ќе бидат еднакви на нула."*
*Влада на В.Б., оддел за дефинирање на енергија и климатски промени, октомври 2009 година

  Горе

Затворен процес на рециклирање (материјали)

Производите со завршен рок на употреба се собираат преку системот за собирање на Canon, а материјалите се добиваат преку механичка преработка во фабриката на Canon со цел да се користат како сурови материјали при производство на нови производи/делови на Canon (не само за истите производи). Овие производи повторно се собираат на крајот од следната фаза на користење и со нив се постапува на ист начин.

  Горе

Двострано

Печатење на двете страни од листот, познато како и печатење од две страни.

  Горе

Нови фабрички произведени модели

FPNM уредот претставува ново дополнување на оригиналниот модел создаден од нови и постоечки делови. Оригиналната опрема се набавува од пазарот, се испраќа во фабриката на Canon и се расклопува комплетно. Расклопените делови се чистат темелно и детално се тестираат, а потоа секоја склопена машина минува низ истите процеси за гаранција на квалитет како новопроизведен уред, со што се гарантира дека ќе има ист квалитет и исти перформанси како и оригиналната машина.

  Горе

Рециклирај

Секоја постапка за обновување со која отпадните материјали се преработуваат во производи, материјали или супстанции, без разлика дали за оригинална или друга намена, без менување на конфигурацијата на материјалот. Тука спаѓа преработката на органски материјал, но не спаѓа обновување на енергија и преработка во материјали кои ќе се користат како горива или повторно ќе се закопаат поради обновување.

  Горе

Реновирај

Производите се враќаат во фабриката Canon или локалната локација на Canon за реновирање, при што е потребно ниско ниво на работа (на пр. замена на дел поради превентивно одржување) за враќање на производот во соодветна состојба за повторна продажба/изнајмување.

  Горе

Повторно користење

Секоја операција со која производите или компонентите кои не се за во отпад повторно ќе се искористат за истата намена за која биле изработени.

  Горе

2 во 1 (2-нагоре), 4 во 1 (4-нагоре), N-нагоре

2 во 1 (2-нагоре): Печатење на две страници од една страна на медиумот за печатење (на пр. A4 лист хартија).
4 во 1 (4-нагоре): Печатење на четири страници од една страна на медиумот за печатење.
N-нагоре: Печатење на повеќе страници од една страна на медиумот за печатење.

  Горе

spacer
					image
Животна средина
Произведи
Користи
Рециклирај
Операции
ISO 14001
Одржливост
Животна средина
Општество
Деловно работење
Награди
Извештаи за одржливост
Canon Europe sustainability report