ISO 14001 – консолидираниот сертификат ISO 14001 на Canon

Canon Group е една од малиот број на организации кои го поседуваат консолидираниот сертификат ISO 14001 кој ги опфаќа сите наши операции на глобално ниво, придавајќи ни го епитетот светска класа. Во Европа, Средниот исток и Африка, приближно 200 локации на Canon во 25 земји го поседуваат сертификатот ISO 14001. Единствен комбиниран сертификат кој датира од 2007 година и го опфаќа нашиот систем за еколошко управување (EMS) во повеќе од 700 локации на Canon низ целиот свет.

За исполнување на строгите услови од меѓународниот стандард ISO 14001, компанијата Canon треба да покаже дека нашиот EMS ни овозможува да управуваме со влијанието врз животната средина кое го предизвикуваат нашите производи и операции. Ние мора да ги исполниме сите применети еколошки регулативи, да го спречиме загадувањето и постојано да ги подобруваме нашите еколошки перформанси.

Според нашиот EMS, ние применуваме еколошки размислувања во секој аспект од животниот циклус на производот меѓу кои и дизајнот, развивањето, купувањето на делови и материјали, производството, дистрибуцијата, користење од страна на потрошувачите, собирањето и рециклирањето. Нашиот EMS ги опфаќа и нашите згради и операции. Прочитајте повеќе за нашите еколошки активности.

Canon Group ISO 14001 2017-2020 (Front Page) [PDF, 117 KB]
Canon Group ISO 14001 2017-2020 (FULL) [PDF, 492 KB]
spacer
					image
Животна средина
Произведи
Користи
Рециклирај
Операции
Глосар
Одржливост
Животна средина
Општество
Деловно работење
Награди
Извештаи за одржливост