Операции – подобрување на одржливоста на нашите операции

Во согласност со нашата корпоративна филозофија Kyosei, нашата цел е да ги намалиме штетните влијанија врз животната средина кои ги предизвикуваат нашите операции. Нашата еколошка повелба дава краток преглед за клучните чекори кои ги преземаме за да постигнеме баланс помеѓу одржливиот развој и просперитет, одговорно користење на ресурсите и намалено штетно влијание врз животната средина.

Ние преземаме иницијативи, политики и постапки за намалување на влијанијата и помагаме во спречувањето на климатските промени. Нашата стратегија за еколошко управување вклучува активности за управување со јагленот,

Picture_banner_footprint

ограничување на употребата на ресурси, контрола на емисиите, отпадот и загадувањето, и рециклирање. Во нашите локации, ние посветуваме внимание на биолошките разлики и на подобрувањето на живеалиштата, онаму каде што е можно.

Во полето подолу се прикажани нашите цели за регионот EMEA и напредокот до сега:

Област Крајна цел Цел* НАПРЕДОК ЗА 2013 ГОДИНА
Емисии на јаглерод во EMEA од страна на Canon Намалување за 1,5% годишно наспроти профит (во споредба со 2010 година) -15% до 2020 година* -7% во споредба со 2010 година
Ефикасност на ресурси Зголемување на рециклирањето на отпадот во сите канцеларии во регионот EMEA 52% до 2014 година* 50%
Зголемување на рециклирањето на отпадот во складовите на Canon, вклучувајќи ги и изнајмените складови 85% до 2014 година* 83%
Продажба на одржливи производи Зголемување на продажбата на сертифицирани класи на хартија и рециклирана хартија 75% од прометот од хартија до 2014 година* 86% од прометот од хартија
Ефикасност на транспортот во однос на јаглеродни емисии Намалување наспроти нето продажбата во 2012 година -2% 2013 Не е исполнето

* Измерено според основните консолидирани комбинирани перформанси во 2010 година на Canon и Océ

Европска повелба за животна средина

ISO 14001

Заштедување на јаглен диоксид

Штеди енергија

Заштедување на ресурси

Безбедност на потрошувачите и вработените

Извештаи за одржливост

Ублажување на климатските промени

ISO 14001

Компанијата Canon освои глобален сертификат уште во 2007 година - строгиот ISO 14001 стандард за еколошко управување - а нејзината цел е континуирано подобрување на сите свои локации. Приближно 200 градови во 25 земји во Европа, Средниот исток и Африка имаат сертификат во моментот.

  Горе

Заштедување на јаглен диоксид

 • Логистика: ние ги менуваме нашите методи на дистрибуција преку транспорт со возови и бродови со цел да ги намалиме емисиите на CO2. Нашиот процес за намалување на големината на производот и пакувањето овозможуваат поголема ефикасност при оптоварување. Имаме централни складови во Европа. Гледајќи ја Европа како еден (виртуелен) склад ни овозможува да ги следиме нивоата на залихи во националните складови сè до моментот на пристигнување на пратката. На тој начин може да ги испорачаме производите таму каде што се потребни и да избегнеме транспортирање помеѓу складовите.
 • eMaintenance: голем број од нашите повеќефункционални уреди можат далечински да се поправат и да се решат нивните проблеми. На овој начин се намалува емисијата на CO2 од посетите на инженерите, а потрошувачите добиваат побрза поправка.
 • Канцелариски простор: со програмата за интеграција со Océ, ние заштедивме 36.000 m² во канцелариска површина уште во 2011 година - што е еквивалент за повеќе од килотон CO2
 • Службени автомобили: политиката за службени автомобили на Canon Europe во моментот (2014 година) го ограничува нивото на CO2 емисии до максимум од 120g/km, кое се намалува прогресивно во споредба со изминатите години. Само Русија го задржува просекот од 130g/km поради ограничената достапност на соодветни автомобили кои ги исполнуваат стандардите за 120g/km. Во некои земји нудиме совети или курсеви за возачите на службените автомобили, охрабрувајќи ги да возат побезбедно и ефикасно да го трошат горивото.
 • Деловни патувања: ние ја следиме статистиката на годишни деловни патувања и ги охрабруваме вработените да користат видео и конференциски повици, таму каде што е можно.

  Горе

Штеди енергија

 • Згради: ние применуваме политика на реновирање која вклучува подобрување на опкружувањето во нашите згради, доколку структурата го дозволува тоа. Тука спаѓаат функции како соларни панели, автоматско осветлување и разменувачи на топлина.
 • ИТ ефикасност: Со заменување и виртуелизација на серверите, уште во 2009 година, речиси ја преполовивме енергијата потребна за контрола и ладење на нашите центри за податоци (2,8 милиони kWh наспроти 4,4 милиони kWh).
 • Обновлива енергија: нашата цел е да купиме обновлива енергија, во зависност од локалните трошоци и достапноста. Во моментот, 11 европски канцеларии купуваат од 70-100% обновлива енергија.

  Горе

Заштедување на ресурси

 • Picture_banner_waste recХартија: Ние се придржуваме до одговорна политика за набавка на хартија и водиме потполна евиденција за целата наша мрежа за дистрибуција на хартија. Нашата главна канцеларија за регионот EMEA и осум наши европски деловни операции имаат FSC® или PEFC сертификат. Во 2013 година, 75% од хартијата која ја набавивме имаше FSC или PEFC сертификат.
 • Вода: ние ја намалуваме употребата на вода во нашите операции, вклучувајќи го и намалувањето на водата која се испушта од казанчињата, а наместо тоа користиме дождовна вода и техничка вода, онаму каде што дозволуваат зградите.
 • Настани: ние нудиме совети за настани кои им помагаат на организаторите и испорачувачите во повеќе области, почнувајќи од материјалите кои треба да се користат за штандовите за изложба па сè до разделување на отпадот за рециклирање, за да се избегне натрупување. Ние работиме со нашите испорачувачи за да ја следиме усогласеноста и да вршиме ревизија на некои поголеми настани. Доколку е можно, ние повторно ги искористуваме материјалите од плакатите на изминатите настани во настаните кои следат.
 • Отпад од канцеларии: онаму каде што е можно, нашите канцеларии вршат разделување на отпадот за рециклирање, за да се избегне натрупување.

  Горе

Безбедност на потрошувачите и вработените

Ние спроведуваме задолжителна обука за заштита од хемиски средства за вработените кои ракуваат со опасни хемикалии. На тој начин се овозможува правилно ракување и користење на хемикалиите, а тоа ја зголемува безбедноста кај вработените и потрошувачите. Нашата програма за еколошки набавки ни гарантира дека нашите испорачувачи се придржуваат до релевантните регулативи поврзани со опасните хемикалии во производите кои ги набавуваме.

  Горе

Извештаи за одржливост

Canon Europe изработува годишен извештај за одржливост. Пронајдете го тука најновиот извештај за одржливост на Canon Europe и Canon Inc.

  Горе

Ублажување на климатските промени

Ние ги обучуваме нашите вработени за еколошката свест преку онлајн обука за да им помогнеме да ја разберат важноста која ја нагласуваме за намалување на нашите влијанија врз животната средина и како тоа се вклопува во нивното работно место.

Многу национални канцеларии и вработени во компанијата Canon активно ги поддржуваат еколошките проекти и организации во нивните заедници преку спонзорства, донации и волонтирање.

Канцеларијата на Canon UK е одличен пример за соединувањето на биолошките разлики и зачувувањето на живеалиштата со деловното работење. Канцеларијата е опкружена со пејзажи и природни површини кои претставуваат дом на голем број диви животни, вклучувајќи и кошници со пчели. Во Шпанија, Canon го поддржува проектот Canon Responsible Forest (Bosque Responsable Canon) во Валенсија, каде што вработените помагаат во засадувањето на локални дрва и вегетација која ползи. Прочитајте повеќе за нашите регионални и локални проекти.

  Горе

spacer
					image
Животна средина
Произведи
Рециклирај
Користи
ISO 14001
Глосар
Одржливост
Животна средина
Општество
Деловно работење
Награди
Извештаи за одржливост
Canon Europe sustainability report