Извештаи за одржливост за Canon Europe и Canon Inc.

Регионалните извештаи за одржливост на Canon Europe ги вклучуваат операциите на Canon во Европа, Средниот Исток и Африка, опфаќајќи од еколошко управување па сè до поддршка на заедницата.

Canon Inc., нашето главно седиште во Јапонија, издава еколошки извештаи уште од 90-тите години од минатиот век и годишни глобални извештаи за одржливост за Canon Group уште од 2003 година. Овие извештаи ги вклучуваат нашите еколошки цели, активности и резултати кои се поврзани со дизајнот и производството на производите, кои го намалуваат влијанието врз животната средина и кои им помагаат на нашите потрошувачи да заштедат енергија и други ресурси. Исто така, извештаите го опфаќаат економското и општественото влијание од активностите на Canon Group.

Извештаите за одржливост за Canon Europe и Canon Inc. се достапни за преземање подолу.

Canon Europe Sustainability Report 2011-2012 [PDF, 1.7 MB]
Canon Europe Sustainability Report 2010-2011 [PDF, 2.6 MB]
Canon Europe Sustainability Report 2009-2010 [PDF, 2.8 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2011 [PDF, 7.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2010 [PDF, 6.6 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2009 [PDF, 5.2 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2008 [PDF, 4.2 MB]
Canon Inc. Sustainability Digest 2008 [PDF, 1.1 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2007 [PDF, 6.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2006 [PDF, 3.9 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2005 [PDF, 6.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2004 [PDF, 5.7 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2003 [PDF, 4.4 MB]
spacer
					image
Животна средина
Произведи
Користи
Рециклирај
Операции
ISO 14001
Глосар
Одржливост
Животна средина
Општество
Деловно работење
Извештаи за одржливост