DWF-hero1-1600x600

LO Media отпочнува дигитална трансформација со Canon

DWF-logo.jpg

LO Media се обиде да користи основно решение за работа со различни медиуми од САД за да утврди што може да постигне со него. Тимот беше импресиониран од потенцијалот на технологијата и можностите за создавање прилагодени кориснички комуникации преку повеќе канали. Меѓутоа, според своето искуство, Lars одлучи дека му е потребен сеопфатен софтверски пакет што содржи поддршка за локални оператори на услуги и обука за максимизирање на инвестицијата.

Резултати

Набавка на модел за наплата врз основа на вредноста за зголемување на вредноста за корисниците и приходите

Набавка на модел за наплата врз основа на вредноста за зголемување на вредноста за корисниците и приходите

Промена на деловното размислување во историска насока кога станува збор за комуникациите (препознавање на најефикасната форма на комуникации за индивидуални проекти)

Промена на деловното размислување во историска насока кога станува збор за комуникациите (препознавање на најефикасната форма на комуникации за индивидуални проекти)

Склучени нови долгорочни договори

Склучени нови долгорочни договори
Продажбата на различни медиуми го зголемуваат приходот за 1 милион NKR годишно (преку €100.000)

Подобрување на одделот за печатење

Подобрување на одделот за печатење
Сите задачи за печатење се вршат преку платформата за печатење од интернет, што изнесува 5 милиони NKR годишно
Новите производи се продаваат преку продавниците за печатење од интернет, што изнесува приближно 1 милион NKR годишно

LO_Media

Крајна цел

Да се пренесат услугите за издавање во 21 век со различни медиуми, за да се овозможи транзицијата во оператор за секакви услуги за комуникација што вклучуваат и дигитални платформи.

Предизвици

• Спречете намалување на обемот за печатење и високи трошоци преку нудење услуги за интегрирана комуникација за исполнување на целите на корисниците

• Печатете кога е неопходно и на најефикасен начин за да ја оптимизирате вредноста на печатењето

• Дознајте како да користите и продавате дигитални решенија за издавање

Пристап

• Canon препорача инвестиција во пакет за различни медиуми, надополнета со услуга за печатење од интернет, за да го спаси одделот за производствено печатење.

• Canon одржа индивидуална обука за корисникот за пакетот со различни медиуми.

• Континуираната поддршка од деловниот консултант на Canon за помош на компаниите ја зголемува вредноста на новите дигитални услуги и отвора нови можности и методи за работа.

LO_Media