DWF-hero1-1600x600

Да се стане најдобар, со помалку

DWF-logo.jpg

Обезбедувајќи важни услуги за поддршка за 700.000 граѓани, Leeds City Council е вториот најголем градски орган во Велка Британија – и сака да биде најдобар. Тоа визија по која се води Советот, од квалитетот на услугите што ги нуди до начинот на кој тие се овозможуваат.

Резултати

Моментална финансиска заштеда од приближно £400.000

Моментална финансиска заштеда од приближно £400.000

Централизиран систем за печатење во целата организација

Централизиран систем за печатење во целата организација

Уредите за печатење се рационализирани за 39%

Уредите за печатење се рационализирани за 39%

Обемот за печатење е намален за 25%

Обемот за печатење е намален за 25%

Поголема продуктивност и безбедност преку можностите за скенирање и испраќање факс

Поголема продуктивност и безбедност преку можностите за скенирање и испраќање факс

Заштеда од приближно 1.007.318 стакленички гасови (во kg) и 18.139 дрва

Заштеда од приближно 1.007.318 стакленички гасови (во kg) и 18.139 дрва

Leeds_city_council

Крајна цел

Справување со неефикасноста и неконтролираните трошоци во печатарските услуги за зачувување на виталните општествени услуги.

Предизвици

• Децентрализираниот систем за печатење и разновидноста на уредите беа тешки за управување

• Неефикасна контрола на трошоците поради недостаток на сигурни податоци

• Работните процеси со документи беа неефикасни и со непотребни трошоци

• Фрагментираната група на печатачи влијаеше на животната средина

Пристап

Консултациите доведоа до создавање на беспрекорно решение за печатење под една услуга за управување, за зголемување на ефикасноста и одзивот на работната сила, како и контрола и ограничување на трошоците.

Leeds_city_council_approach