Заштитени авторски права 2018година

"Заштитени авторски права © Canon Europa N.V. и Canon Europe Ltd 2002-2018 година. Сите права се задржани. Строго е забрането копирање, повторно дистрибуирање, издавање или менување на кој било материјал или софтвер кои се наоѓаат на веб-страницата на Канон или се непосредно поддржани, без претходна писмена согласност од Канон.
Верзија 1"