ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА СО КРАЕН КОРИСНИК
За апликацијата Canon Mini Print

Последна измена: 9 април, 2019 г.

ВАЖНО - ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО: Користењето на оваа „Апликација“ (како што е дефинирана подолу) е регулирано со овој „Договор за лиценца со краен корисник“. Ако се согласувате со овие одредби, кликнете „Прифати“ подолу. Ако не се согласувате со овие одредби, кликнете „Одбиј“ подолу и веднаш избришете ја „Апликацијата“ од уредот.

Овој „Договор за лиценца со краен корисник“ (во натамошниот текст „Договор“) претставува законски регулиран договор меѓу вас (како физичко лице или како правно лице) и Canon Europa N.V. како давател на лиценцата („Давател на лиценца“ или „Canon“) за „апликацијата Canon Mini Print” („Апликацијата”) којашто се поврзува со печатачот Canon Zoemini Mini Photo Printer („Печатач“). „Вие“, „Вас“ или „Вашиот“ се однесува на физичкото или правното лице на коешто му се доделува лиценца согласно овој „Договор“. Користењето на „Апликацијата“ е регулирано со одредбите на овој „Договор“.

Овој „Договор за лиценца со краен корисник“ (во натамошниот текст „Договор“) претставува законски регулиран договор меѓу вас (како физичко лице или како правно лице) и Canon Europa N.V. како давател на лиценцата („Давател на лиценца“ или „Canon“) за „апликацијата Canon Mini Print” („Апликацијата”) којашто се поврзува со печатачот Canon Zoemini Mini Photo Printer и со Canon Zoemini Instant Camera Printer („Печатач“). „Вие“, „Вас“ или „Вашиот“ се однесува на физичкото или правното лице на коешто му се доделува лиценца согласно овој „Договор“. Користењето на „Апликацијата“ е регулирано со одредбите на овој „Договор“.

СО ПРИФАЌАЊЕТО НА ОВОЈ „ДОГОВОР“ ИЛИ СО КОРИСТЕЊЕТО НА „АПЛИКАЦИЈАТА“, ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА СТЕ ГИ ПРОЧИТАЛЕ, ГИ РАЗБИРАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДА БИДЕТЕ ЗАКОНСКИ ОБВРЗАНИ СО ОДРЕДБИТЕ И УСЛОВИТЕ НА: (1) ОВОЈ „ДОГОВОР“; (2) ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА СООДВЕТНИОТ СОФТВЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ ШТО МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ ВО ИЛИ СО АПЛИКАЦИЈАТА, НАВЕДЕНИ ПОДОЛУ

ПОНАТАМУ, ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА СТЕ ПОЛНОЛЕТНИ ВО ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ НА ВАШАТА ЗЕМЈА И ДЕКА СТЕ ПРАВНО СПОСОБНИ ДА СЕ СОГЛАСИТЕ СО ОДРЕДБИТЕ НА ОВОЈ „ДОГОВОР“ ВО ВАШЕ ИМЕ. АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО СИТЕ ОДРЕДБИ И УСЛОВИ НА ОВОЈ „ДОГОВОР“ И/ИЛИ НЕ СТЕ ПРАВНО СПОСОБНИ ДА СЕ СОГЛАСИТЕ СО ОДРЕДБИТЕ НА ОВОЈ „ДОГОВОР“ ВО ИМЕ НА ВАШАТА КОМПАНИЈА, НЕ ИНСТАЛИРАЈТЕ ЈА И НЕ КОРИСТЕТЕ ЈА „АПЛИКАЦИЈАТА“.

1. Мобилна апликација. Во овој „Договор“, терминот „Апликација“ ќе се однесува на (i) софтверската апликација којашто Canon ја нуди под името „Canon Mini Print Application“, а којашто се обидувате да ја преземете од продавницата за апликации Google Play™ управувана од Google Inc. (“Google”), за да ја користите апликацијата со лиценца на или со мобилен уред брендиран со Android™, или на друга заштитена софтверска платформа на Android што се користи на безжичен рачен уред или за да ја користите со лиценца со или на мобилен уред брендиран со Apple® или друга заштитена софтверска платформа на Apple што работи на безжичен рачен уред (секој од нив, во натамошниот текст „Уред”), и (ii) електронската документација за апликацијата.

2. Доделување лиценца. Canon ви дава личнo, отповикливо, неексклузивно, непреносливо и ограничено право да ја преземете, инсталирате и користите „Апликацијата“ на еден „Уред“ што го контролирате вие, како и да пристапувате до „Апликацијата“ и да ја користите на таквиот „Уред“ исклучиво во согласност со одредбите и условите на овој „Договор“. Овој „Договор“ важи за ажурирањата или за додатоците на првобитната „Апликација“ што ја обезбедува Canon, ако такви ажурирања или додатоци се обезбедени согласно овој „Договор“, но Canon и неговите даватели на лиценци немаат обврска да ви обезбедуваат ажурирања или додатоци.

3. Забрани. Не смеете: (i) да го декомпајлирате изворниот код на „Апликацијата“, да го расклопувате, да се обидувате да го изведувате или да му вршите обратен инженеринг, ниту да ја дешифрирате „Апликацијата“; (ii) да вршите измена, адаптација, подобрување, превод на „Апликацијата“, ниту да создавате изведено дело од истата; (iii) да ги прекршувате важечките закони, правила или прописи за пристап до или користење на „Апликацијата“; (iv) да ги отстранувате, менувате или прикривате изјавите за сопственост (вклучително и сите изјави за авторски права или за трговски марки) на Canon или на неговите подружници, партнери, снабдувачи или на давателите на лиценци за „Апликацијата“, ниту на друг начин да ја прикривате или изменувате „Апликацијата“; (v) да ја инсталирате, користите или да дозволите „Апликацијата“ да биде инсталирана на повеќе од еден (1) „Уред“ истовремено, или на друг мобилен уред или компјутер, освен на уреди коишто подлежат на одделни лиценци со вашите поединечни преземања на „Апликацијата“, (сепак, оваа забрана не го ограничува вашето право повторно да ја инсталирате „Апликацијата“ на конкретниот уред за којшто била преземена); (vi) да ја дистрибуирате или поврзувате „Апликацијата“ со повеќе „Уреди“ или други услуги; ниту (vii) да ја ставате „Апликацијата“ на располагање преку мрежа или друга средина којашто дозволува пристап до или користење на „Апликацијата“ од повеќе „Уреди“ или корисници истовремено.

4. Содржини создадени од корисник.

4.1 Сите содржини коишто во каков било формат ги емитувате или ги прикачувате преку или на „Апликацијата“ се сметаат за „Содржини создадени од корисникот“. Изјавувате и гарантирате дека имате право да ги користите и емитувате сите „Содржини создадени од корисникот“ на „Апликацијата“ од вашиот „Уред“. Ако создавате, емитувате, испраќате или објавувате „Содржини создадени од корисникот“ во каков било формат преку „Апликацијата“, со тоа на Canon, неговите подружници и партнерски платформи и даватели на услуги за мобилни уреди, како и на третите страни овластени од Canon за дистрибуција на информациите скенирани и прикачени преку „Апликацијата“, им давате изречна, постојана, неотповиклива и неексклузивна лиценца, во светски рамки и без надомест за авторски права. Лиценцата им ја давате за да вршат адаптација, измена, форматирање, бришење, преведување и емитување на сите такви „Содржини создадени од корисникот“ или за да ги користат без обврски кон вас, без известувања и без да ви плаќаат надомест, а единствено за: (1) печатење „Содржини создадени од корисникот“ на „Печатачот“ преку „Апликацијата“, и (2) споделување „Содржини создадени од корисникот“ преку „Платформи на трети страни“ (како што се дефинирани подолу). Лиценцата им ја давате на Canon, неговите подружници и партнерски платформи и даватели на услуги за мобилни уреди, како и на овластени трети страни за користење на таквите „Содржини создадени од корисникот“ и нивните идни или изменети верзии, а со цел извршување на „Услугите“. „Содржините создадени од корисникот“ не преминуваат во сопственост на Canon.

4.2 Се согласувате, прифаќате и потврдувате дека Canon, неговите подружници и партнерски платформи и даватели на услуги за мобилни уреди, како и третите страни овластени од Canon за дистрибуција на информациите емитувани или прикачени преку „Апликацијата“, може да вршат измена, адаптација, реформатирање и на друг начин да ги менуваат или да ги користат вашите „Содржини создадени од корисникот“ со цел усогласување со стандардите, протоколите, форматите и условите за „Апликацијата“, како и да ги печатат „Содржините создадени од корисникот“ преку „Печатачот“, или пак, да ги споделуваат со соодветните „Платформи на трети страни“.

4.3 Покрај „Содржините создадени од корисникот“, „Апликацијата“ може да прибира и други информации. Овие информации може: (i) да бидат технички информации за „Уредот“ на којшто се користи „Апликацијата“, (ii) да бидат потребни за оптимални перформанси на „Апликацијата“ и (iii) да се користат за техничката поддршка што ја обезбедува Canon.

5. Известување за права на интелектуална сопственост „Апликацијата“ и сите права, вклучувајќи ги, но не исклучиво, сопственичките права за неа (вклучувајќи ги, но не исклучиво, изворниот код, кодот за објекти, сликите, фотографиите, анимациите, видеата, аудиоснимките, музиката, текстот и „малите апликации“ содржани во „Апликацијата“, но не и софтверот на трети страни), отпечатените придружни материјали и сите копии од „Апликацијата“, како и сите права на интелектуална сопственост за нив (вклучително и сите авторски права, патенти, трговски марки, деловни тајни и права на публицитет), се во сопственост на или лиценцирани од Canon, неговите подружници или даватели на лиценци. Освен ако овде е изречно и недвосмислено предвидено, не поседувате, ниту пак Canon ви дава (премолчно, со доктрината „естопел“ или со друга правна теорија) некакви изречни или премолчни права на интелектуална сопственост, а сите такви права ги задржуваат Canon, неговите подружници или даватели на лиценци. Потврдувате и се согласувате дека единствено вие (а не Canon, Apple, Google и други платформи или даватели на услуги за „Апликацијата“) ќе бидете одговорни за истрага, одбрана, отфрлање или спогодба за секакво побарување или тужба за прекршување права на интелектуална сопственост, или за секакви штети предизвикани со вашето користење или пристап до „Апликацијата“.

6. Задржување права. Canon и неговите подружници и даватели на лиценци ги задржуваат сите права што не ви се изречно доделени во овој „Договор“.

7. Раскинување договор. Овој „Договор“ стапува во сила на датумот кога ќе ја потврдите вашата согласност со „Договорот“ или кога ќе започнете да ја користите „Апликацијата“. Освен ако овде е поинаку предвидено, овој „Договор“ ќе се раскине без да ве известиме, ако не се придржувате до сите негови одредби или услови, а раскинувањето на „Договорот“ нема да влијае врз останатите права на „Давателите на услуги“ (како што се дефинирани во делот 9 подолу). Го прифаќате и се согласувате со овој услов. Во тој случај, мора веднаш да ги уништите сите копии од „Апликацијата“, како и сите нејзини компоненти и поврзани материјали. Може да го раскинете овој „Договор“ со бришење на „Апликацијата“ од вашиот „Уред“.

8. Печатење документација. Апликацијата содржи документација во електронски формат. Може да печатите копии од електронската документација. Во копиите што ви е дозволено да ги правите од таквата електронска документација или од „Апликацијата“, мора да ги задржите известувањата за авторски права.

9. ОДРЕКУВАЊЕ ОД ГАРАНЦИИ

9.1 АПЛИКАЦИЈАТА Е ОБЕЗБЕДЕНА „ОНАКВА КАКВА ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ПРЕМОЛЧНИТЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА И СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ. ВИЕ ГО ПРЕЗЕМАТЕ ЦЕЛИОТ РИЗИК ВО ОДНОС НА КВАЛИТЕТОТ И РАБОТАТА НА АПЛИКАЦИЈАТА. АКО АПЛИКАЦИЈАТА Е НЕИСПРАВНА, ВИЕ ГИ ПОКРИВАТЕ СИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ПОТРЕБНОТО СЕРВИСИРАЊЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИЈА. НЕКОИ ПРАВОСУДНИ СИСТЕМИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИ, ПА ГОРЕНАВЕДЕНОТО ИСКЛУЧУВАЊЕ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС. МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА КОИШТО СЕ РАЗЛИКУВААТ ЗАВИСНО ОД КОНКРЕТНАТА ЗЕМЈА ИЛИ ПРАВОСУДЕН СИСТЕМ.

9.2 НИТУ CANON, НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ ИЛИ ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ, GOOGLE И НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ ИЛИ ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ, APPLE И НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ ИЛИ ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ, НИТУ ПАРТНЕРСКИТЕ ПЛАТФОРМИ ИЛИ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ НА CANON (КОЛЕКТИВНО, „ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ“), НЕ ГАРАНТИРААТ ДЕКА АПЛИКАЦИЈАТА (I) ЌЕ ГИ ИСПОЛНИ ВАШИТЕ БАРАЊА ИЛИ ДЕКА АПЛИКАЦИЈАТА ЌЕ РАБОТИ НЕПРЕКИНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; ИЛИ ДЕКА (II) ЌЕ БИДЕ КОМПАТИБИЛНА ИЛИ ИНТЕРОПЕРАБИЛНА СО ВАШИОТ УРЕД ИЛИ СО ДРУГ ХАРДВЕР, СОФТВЕР, ОПРЕМА ИЛИ УРЕД ШТО Е ИНСТАЛИРАН НА, ИЛИ ПАК, СЕ КОРИСТИ СО ВАШИОТ УРЕД. ПОНАТАМУ, ПРИФАЌАТЕ ДЕКА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОМПАТИБИЛНОСТ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ МОЖЕ ДА ЈА НАРУШАТ ИЛИ ЦЕЛОСНО ДА ЈА ПРЕКИНАТ РАБОТАТА НА ВАШИОТ УРЕД И ДЕКА МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКААТ ТРАЈНО ОШТЕТУВАЊЕ НА УРЕДОТ, ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИТЕ И ОШТЕТУВАЊЕ НА СОФТВЕРОТ И ДАТОТЕКИТЕ ВО УРЕДОТ. ПОТВРДУВАТЕ, ПРИФАЌАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ (ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИТЕ ОПЕРАТОРИ) НЕМА ДА СНОСАТ НИКАКВА ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРЕТРПЕНИ ЗАГУБИ ПОРАДИ ПРОБЛЕМИ СО КОМПАТИБИЛНОСТ ИЛИ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ.

9.3 ВО СОГЛАСНОСТ СО ОДРЕДБИТЕ НА ОВОЈ „ДОГОВОР“, А ДО НАЈВИСОКИОТ СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ВАЖЕЧКИОТ ЗАКОН, НИТУ ЕДЕН ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА СОДРЖИНИТЕ ШТО ГИ СКЛАДИРАТЕ ИЛИ ДО КОИШТО ПРИСТАПУВАТЕ ПРЕКУ АПЛИКАЦИЈАТА НЕМА ДА БИДАТ ИЗЛОЖЕНИ НА СЛУЧАЈНИ ОШТЕТУВАЊА, ЗАГУБИ, НАПАДИ, ВИРУСИ, ПРЕЧКИ, ПРОБИВАЊА, БЕЗБЕДНОСНИ УПАДИ ИЛИ БРИШЕЊА И НИТУ ЕДЕН ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НЕМА ДА СНОСИ ОДГОВОРНОСТ И СИТЕ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ СЕ ОДРЕКУВААТ ОД ОДГОВОРНОСТ АКО ДОЈДЕ ДО ТАКВИ ОШТЕТУВАЊА, ЗАГУБИ, НАПАДИ, ВИРУСИ, ПРЕЧКИ, ПРОБИВАЊА, БЕЗБЕДНОСНИ УПАДИ ИЛИ БРИШЕЊА.

9.4 ДО СИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ПРИКАЧЕНИ И ЕМИТУВАНИ ОД ВАШИОТ УРЕД ИЛИ ДОБИЕНИ НА ДРУГ НАЧИН СО КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА, ПРИСТАПУВАТЕ ПО СОПСТВЕНО УБЕДУВАЊЕ И НА СОПСТВЕН РИЗИК И САМО ВИЕ СНОСИТЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА КАКВИ БИЛО ОШТЕТУВАЊА НА УРЕДОТ ИЛИ ЗАГУБИ НА ПОДАТОЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА. ПОНАТАМУ, ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА АПЛИКАЦИЈАТА НЕ Е НАМЕНЕТА ИЛИ СООДВЕТНА ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО СИТЕ СИТУАЦИИ ИЛИ СРЕДИНИ, ВО КОИШТО СО ЗАКОН ИЛИ СО РЕГУЛАТИВА СЕ ЗАБРАНЕТИ ПРЕКИНИ ИЛИ ДОЦНЕЊА, ГРЕШКИ ИЛИ НЕПРЕЦИЗНОСТ, НА ИЛИ ВО СОДРЖИНИТЕ, ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ОБЕЗБЕДЕНИ ПРЕКУ АПЛИКАЦИЈАТА.

10. ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ.

10.1 НИТУ ЕДЕН ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НЕМА ДА СНОСИ ОДГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ШТЕТИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ЗАГУБА НА ДЕЛОВНА ИЛИ ЛИЧНА ДОБИВКА, ЗАГУБА НА ДЕЛОВНИ ИЛИ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕКИН НА РАБОТАТА ИЛИ ЗА ДРУГИ КОМПЕНЗАЦИСКИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЛЕДИЧНИ, КАЗНЕНИ ИЛИ ПОСЕБНИ ШТЕТИ ПРЕДИЗВИКАНИ СО КОРИСТЕЊЕТО ИЛИ НЕМОЖНОСТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА, ДУРИ И АКО НА СИТЕ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ИМ БИЛО УКАЖАНО НА МОЖНОСТА ОД НАСТАПУВАЊЕ НА ТАКВИ ШТЕТИ, ВКЛУЧИТЕЛНО И ШТЕТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ИЛИ ВО ВРСКА СО СЛЕДНОВО: (I) НЕОВЛАСТЕН ПРИСТАП ДО ИЛИ ИЗМЕНИ НА ВАШИОТ УРЕД, ЕМИТУВАЊА, ПОДАТОЦИ ИЛИ СОДРЖИНИ СОЗДАДЕНИ ОД КОРИСНИКОТ; (II) БРИШЕЊЕ, ОШТЕТУВАЊЕ ИЛИ НЕУСПЕШНО СКЛАДИРАЊЕ И/ИЛИ НЕУСПЕШНО ИСПРАЌАЊЕ ИЛИ ПРИМАЊЕ НА ВАШИТЕ ЕМИТУВАЊА, ПОДАТОЦИ, СОДРЖИНИ СОЗДАДЕНИ ОД КОРИСНИКОТ, ИЛИ НА ВАШИОТ УРЕД ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА АПЛИКАЦИЈАТА; (III) ИЗЈАВИ ИЛИ ДЕЈСТВИЈА НА ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕДИЗВИКАНИ СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА, ВКЛУЧИТЕЛНО И СО ВАШИОТ ПРИСТАП ДО УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ; ИЛИ (IV) КАКВИ БИЛО ДРУГИ СЛУЧАИ ПОВРЗАНИ СО АПЛИКАЦИЈАТА.

10.2 СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДА ПРЕЗЕМЕТЕ ЦЕЛОСНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ПОСАКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ЗА ИНСТАЛИРАЊЕТО, КОРИСТЕЊЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ ОД АПЛИКАЦИЈАТА. НЕКОИ ПРАВОСУДНИ СИСТЕМИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОГРАНИЧУВАЊЕ ИЛИ ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА СЛУЧАЈНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ШТЕТИ, ЛИЧНИ ПОВРЕДИ ИЛИ СМРТ ПРЕДИЗВИКАНИ ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ НА НЕКОЈ ОД ОВИЕ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ, ПА ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА ИЛИ ИСКЛУЧУВАЊА МОЖЕ ДА НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС.

11. Меродавно право / забрани за извоз / придржување до прописите.

За овој „Договор“ ќе важат законите на Англија и Велс.

Со ова потврдувате дека (ниту вие, ниту вашиот застапник) нема директно или индиректно да ги извезувате, реизвезувате, претоварате или емитувате „Апликацијата“ или некои нејзини делови или поврзани информации, аудиовизуелни содржини или апликации, спротивно на важечките закони, регулативи и уредби за контрола на извоз, вклучително, но не исклучиво, Законот за контрола на извоз на САД (усвоен во 1979 г.) и сите важечки државни закони или пак, прописи и регулативи на ЕУ (со нивните измени и дополнувања) и регулативите за нивно спроведување, до степенот до кој се однесуваат на активностите што треба да се вршат согласно овој „Договор“.

Изјавувате и гарантирате дека (i) не престојувате во земја што е предмет на соодветно владино ембарго или што била означена од владите на релевантните земји како „земја што поддржува тероризам“, или дека (ii) не сте вклучени во никаков список на владата на САД со лица кои имаат забрани или ограничувања, вклучително и во „Списокот на Министерството за финансии на САД со посебно означени државјани или блокирани лица“ и „Списокот на Министерството за трговија на САД со физички или правни лица кон кои се воведени санкции за трговска размена“.

12. Останати правила за користење, ограничувања, права, обврски и известувања поврзани со мобилната „Апликација“

12.1 Потврдувате дека (i) овој „Договор“ e склучен исклучиво помеѓу вас и Canon, и во него како договорни страни не се јавуваат Google, Apple, или некоја друга платформа или давател на услуги за „Апликацијата“, и дека (ii) Canon, а не Google или Apple, сноси целосна одговорност за „Апликацијата“ и за нејзините содржини. Користењето на „Апликацијата“ и „Услугите“ со помош на „Уред“ е регулирано со правилата за употреба востановени од Google или Apple (во зависност од тоа на кои правила подлежи вашиот „Уред“), вклучувајќи ги тука и правилата што важат за „Уред“ со Android, достапни на https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html или на Google Play. За „Уред“ на Apple важат правилата наведени во Apple App Store® Terms and Conditions, достапни на https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, чиишто важечки одредби се наведени во овој дел.

12.2 Google, Apple, нивните подружници или даватели на лиценци, платформите или давателите на услуги за „Апликацијата“ (вклучувајќи ги и телекомуникациските оператори) нема да сносат одговорност за какви било побарувања истакнати од вас или од трета страна, кои се однесуваат на „Апликацијата“ (а така и на продажбата и дистрибуцијата), поседувањето или користењето на „Апликацијата“, меѓу кои се вклучени и (i) побарувањата поврзани со одговорност поради недостаток на производот; (ii) побарувањата поврзани со неусогласеност на самата „Апликација“ со важечката законска регулатива; и (iii) побарувањата кои произлегуваат од законите за заштита на потрошувачите, како и од останатите слични легислативни прописи.

12.3 Освен ако не е предвидено во делот 12.3, ниту еден дел од овој „Договор“ не предвидува или не треба да се толкува како доделување на друго физичко или правно лице (надвор од договорните страни), какви било права, погодности или правни лекови, ниту пак, од него може да произлегуваат определени обврски или некоја од договорните страни да биде повикана на одговорност од такво физичко или правно лице. Без оглед на горенаведеното, потврдувате и се согласувате дека Apple и неговите подружници се корисници-трети страни на овој „Договор“, и дека по вашето прифаќање на овие одредби и услови, Apple ќе има право (и ќе се смета дека го прифатил тоа право) да го извршува „Договорот“ против вас како корисник-трета страна.

12.4 Google, Apple, нивните подружници и даватели на лиценци нема да сносат одговорност за какви било побарувања истакнати од вас или од трета страна, кои се однесуваат на „Апликацијата“ или на поседувањето или користењето на „Апликацијата“, меѓу кои се вклучени и (i) побарувањата поврзани со одговорност поради недостаток на производот; (ii) побарувањата поврзани со неусогласеност на самата „Апликација“ со важечката законска регулатива; и (iii) побарувањата кои произлегуваат од законите за заштита на потрошувачите, како и од останатите слични легислативни прописи.

12.5 Со користењето на „Апликацијата“ може да произлезат трошоци за мобилен интернет. Canon не сноси одговорност за никакви трошоци или надоместоци за мобилен интернет што произлегуваат од користењето на „Апликацијата“. За да проверите дали ви претстојат некакви трошоци за мобилен интернет, контактирајте со вашиот мобилен оператор.

13. Обесштетување.

13.1 Се согласувате да ги обесштетите и да ги ослободите од одговорност давателите на услуги, нивните службеници, одговорни лица, вработени и застапници, за секакви побарувања, загуби, штети, трошоци или други издатоци, покренување постапки, тужби, пресуди, награди, извршувања и правни оптоварувања, вклучително и од трошоци за адвокатски услуги, било тие да се предизвикани од трети страни или на друг начин, поради: (i) непридржување од ваша страна, до која било изјава, гаранција, спогодба или обврска предвидена со овој „Договор“ (или во случај на која било друга повреда на вашиот договор со Canon, склучен врз основа на овој „Договор“); (ii) информации, „Содржини создадени од корисникот“, или други материјали, емитувани, испратени, или обезбедени од вас преку вашиот „Уред“; или (iii) повреда (сторена од вас) на кој било закон, или кршење на правата на трета страна, вклучувајќи и повреда на правата на интелектуална сопственост или на други права на кое било физичко или правно лице.

13.2 Обврските за надомест на штета утврдени во делот 13.1 не згаснуваат и по раскинувањето на овој „Договор“.

14. Лични податоци

Canon автоматски ги прибира и анализира техничките податоци за употреба од вашиот уред, со цел да ви го олесни ракувањето со него. Повеќе информации за видот на податоците што ги прибираме и за начинот на нивната употреба, може да прочитате во соодветните делови на „Политиката за приватност на потрошувачи на Canon“ (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB).

Податоците за употребата ги прибираме со помош на Google Analytics. Повеќе информации за Google Analytics се достапни на www.google.com/policies/privacy/partners, во поглавјето насловено „How Google uses data when you use our partners' sites or apps“.

15. Одредби за „Софтвер на трети страни“; Известувања.

15.1 Одредени делови од „Апликацијата“ може да содржат или да користат „Софтвер на трети страни“, за којшто ќе важат одредбите на лиценцата за софтвер со отворен код и/или одредбите на лиценцата на трети страни („Софтвер на трети страни“). Потврдувате, прифаќате и се согласувате дека вашето право на користење на таквиот „Софтвер на трети страни“, како дел од или во врска со која било „Апликација“, подлежи на одредбите и условите на лиценцата за софтвер со отворен код и/или на одредбите на лиценцата на трети страни, кои се предвидени за таквиот „Софтвер на трети страни“. Тука се вклучени и сите одредби кои се однесуваат на прифаќање, одредбите на лиценцата и одредбите за одрекување од одговорност. При спротивставеност на одредбите на овој „Договор“, одредбите на таквите лиценци за софтвер со отворен код или на лиценците на трети страни, а во однос на вашата употреба на соодветниот „Софтвер на трети страни“, примат ќе имаат одредбите на лиценцата за софтвер со отворен код и/или на третата страна.

15.2 Одредени делови од „Апликацијата“ ви овозможуваат да ја поврзете со избрани платформи со кои не управува или кои не се во сопственост на Canon, како што се прикажани во самата „Апликација“ („Платформи на трети страни“), што може да налагаат да се најавите на вашата сметка преку нив. Потврдувате, прифаќате и се согласувате дека Canon нема да сноси никаква одговорност за вашата сметка кон „Платформи на трети страни“, ниту пак, ќе одговара за какви било активности поврзани со користење на „Платформите на трети страни“, меѓу кои се вклучени и оние кои се однесуваат на најавата на вашата сметка на „Платформа на трета страна“.

15.3 Деловите од „Апликацијата“ се придружени со известувања и со лиценци за софтвер со отворен код од заедници и од трети страни со кои се регулира користењето на тие делови, а сите лиценци што ви се доделени согласно овој „Договор“ нема да влијаат врз правата и обврските што ви припаѓаат со таквите лиценци за софтвер со отворен код. Меѓутоа, одредбите за исклучување на гаранциите и одрекување од одговорност предвидени со овој „Договор“ ќе важат за сите делови од „Апликацијата“.

15.4 Android™, Google Play™ и сродните трговски марки, услужни марки, имиња и логоа се во сопственост на Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® и сродните трговски марки, услужни марки, имиња и логоа се во сопственост на Apple Inc.

15.6 Долунаведените „Одредби на трети страни“ се содржани во овој „Договор“ и претставуваат составен дел од следниве „Одредби на лиценца“:

Со преземање на „Апликацијата,“ исто така, ги потврдувате и се согласувате со следниве договори за лиценца:

GPUImage2
Авторски права (c) 2015, Brad Larson.

Редистрибуцијата и користењето во изворни и бинарни форми, со или без измени, ќе се сметаат за дозволени ако се исполнети следниве услови:

Редистрибуциите на изворниот код мора да ги задржат горенаведеното известување за авторски права, списоков со услови и следново одрекување од одговорност.

Редистрибуцијата во бинарна форма мора да ги задржи горенаведеното известување за авторски права, списоков со услови и следново одрекување од одговорност во документацијата и/или другите материјали обезбедени со дистрибуцијата.

Името на рамката GPUImage, вклучително и имињата на нејзините соработници не смеат да се користат за поддржување или за промовирање производи изведени од овој софтвер, без претходно писмено одобрение.

ОВОЈ СОФТВЕР Е ОБЕЗБЕДЕН ОД НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СОРАБОТНИЦИТЕ „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, А СИТЕ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ, МЕЃУ КОИ И ОНИЕ ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА И СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ, СЕ СМЕТААТ ЗА ИСКЛУЧЕНИ. НОСИТЕЛОТ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СОРАБОТНИЦИТЕ ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ НЕМА ДА СНОСАТ ОДГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЕБНИ, КАЗНЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ШТЕТИ (ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ЗА НАБАВКА НА ЗАМЕНСКИ ДОБРА ИЛИ УСЛУГИ; ГУБЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО, ПОДАТОЦИТЕ ИЛИ ДОБИВКАТА; ИЛИ ПРЕКИН НА РАБОТЕЊЕТО), ПРЕДИЗВИКАНИ НА КОЈ БИЛО НАЧИН И ВРЗ ОСНОВА НА КОЈА БИЛО ТЕОРИЈА ЗА ОДГОВОРНОСТ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ Е ДОГОВОРНА, ОБЈЕКТИВНА ИЛИ ДЕЛИКТНА (ВКЛУЧИТЕЛНО И ТОГАШ КОГА ШТЕТАТА Е ПРЕДИЗВИКАНА ОД НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН), КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА СОФТВЕРОТ, ДУРИ И ТОГАШ КОГА ИМ БИЛО УКАЖАНО НА МОЖНОСТА ОД НАСТАПУВАЊЕ НА ТАКВИ ШТЕТИ.

Android-GPUImage
Авторски права (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Оваа датотека е лиценцирана под Apache License, Version 2.0 („Лиценцата") и смее да се користи само во согласност со „Лиценцата“.

Копија од лиценцата може да добиете на http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Лиценцираниот софтвер се дистрибуира „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИ, изречни или премолчни, освен во случаите кога тоа е пропишано со важечкиот закон или пак е договорено во пишана форма. За конкретниот јазик на кој се предвидени дозволите и ограничувањата согласно лиценцата, погледнете во „Лиценцата“.

Glide
Авторски права (с) 2014 Google, Inc. Сите права се задржани.

Редистрибуцијата и користењето во изворни и бинарни форми, со или без измени, ќе се сметаат за дозволени ако се исполнети следниве услови:

Редистрибуциите на изворниот код мора да ги задржат горенаведеното известување за авторски права, списоков со услови и следново одрекување од одговорност.

Редистрибуцијата во бинарна форма мора да ги задржи горенаведеното известување за авторски права, списоков со услови и следново одрекување од одговорност во документацијата и/или другите материјали обезбедени со дистрибуцијата.

ОВОЈ СОФТВЕР Е ОБЕЗБЕДЕН ОД GOOGLE, INC. „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, А СИТЕ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ПРЕМОЛЧНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА И СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ, ЌЕ СЕ СМЕТААТ ЗА ОТФРЛЕНИ. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ, GOOGLE, INC. ИЛИ СОРАБОТНИЦИТЕ НЕМА ДА СНОСАТ ОДГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЕБНИ, КАЗНЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ШТЕТИ (ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ЗА НАБАВКА НА ЗАМЕНСКИ ДОБРА ИЛИ УСЛУГИ; ГУБЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО, ПОДАТОЦИТЕ ИЛИ ДОБИВКАТА; ИЛИ ПРЕКИН НА РАБОТЕЊЕТО), ПРЕДИЗВИКАНИ НА КОЈ БИЛО НАЧИН И ВРЗ ОСНОВА НА КОЈА БИЛО ТЕОРИЈА ЗА ОДГОВОРНОСТ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ Е ДОГОВОРНА, ОБЈЕКТИВНА ИЛИ ДЕЛИКТНА (ВКЛУЧИТЕЛНО И ТОГАШ КОГА ШТЕТАТА Е ПРЕДИЗВИКАНА ОД НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН), КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА СОФТВЕРОТ, ДУРИ И КОГА ИМ БИЛО УКАЖАНО НА МОЖНОСТА ОД НАСТАПУВАЊЕ НА ТАКВИ ШТЕТИ.

Ставовите и заклучоците содржани во софтверот и во документацијата им припаѓаат на авторите и не треба да се толкуваат како официјални политики на Google, Inc., било да се изречни или премолчни.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Лиценца на трети_страни/disklrucache:

Авторски права (c) 2012 Jake Wharton

Авторски права (c) 2011 The Android Open Source Project

Оваа датотека е лиценцирана под Apache License, Version 2.0 („Лиценцата") и смее да се користи само во согласност со „Лиценцата“. Копија од лиценцата може да добиете на

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Лиценцираниот софтвер се дистрибуира „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИ, изречни или премолчни, освен во случаите кога тоа е пропишано со важечкиот закон или пак е договорено во пишана форма. За конкретниот јазик на кој се предвидени дозволите и ограничувањата согласно лиценцата, погледнете во „Лиценцата“.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Лиценца на трети_страни/gif_decoder:

Авторски права (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Со ова му се дава бесплатна дозвола на секое лице кое примило копија од софтверот и од придружните документациски датотеки (“Софтверот“), да тргува со „Софтверот“ без ограничување, како и да го користи, умножува, изменува, интегрира, објавува, дистрибуира, подлиценцира и/или да продава копии од софтверот и истото да им го дозволува на лица на кои им е обезбеден софтверот, под следниве услови:

Горенаведеното известување за авторски права, вклучително и ова известување за дозвола, ќе бидат вклучени во сите примероци или во суштествените делови од софтверот.

СОФТВЕРОТ Е ОБЕЗБЕДЕН „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ И НЕПРЕКРШУВАЊЕ. АВТОРИТЕ ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕМА ДА СНОСАТ ОДГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПОБАРУВАЊА, ШТЕТИ, НИТУ ПАК, ЌЕ ПОДЛЕЖАТ НА ДРУГ ВИД ОДГОВОРНОСТ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ Е ДОГОВОРНА, ДЕЛИКТНА ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ПРОИЗЛЕГУВА ОД ИЛИ Е ПОВРЗАНА СО КОРИСТЕЊЕТО НА ИЛИ ТРГУВАЊЕТО СО СОФТВЕРОТ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Лиценца на трети_страни/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

Изворниот код на оваа класа не подлежи на авторски права. Иако може да се користи за која било намена, за ограничувањата во однос на користењето на поврзаната класа LZWEncoder, погледнете го патентот Unisys LZW. Сите корекции проследете ги до kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

Лиценца на трети_страни/gif_encoder/NeuQuant.java

Авторски права (c) 1994 Anthony Dekker

Алгоритам за квантизација NEUQUANT Neural-Net од Anthony Dekker, 1994. За образложение на алгоритмот, видете „Kohonen neural networks for optimal colour quantization“ во „Network: Computation in Neural Systems“ том 5 (1994) стр. 351-367.

Секоја страна која директно или индиректно добила копија од овие датотеки од авторот, се стекнува со целосно, неограничено, неотповикливо, без надомест, во светски рамки и неексклузивно право и лиценца за тргување со софтверот и документациските датотеки (“Софтверот“), вклучувајќи, но не исклучиво, и со право на користење, умножување, менување, интегрирање, објавување, дистрибуирање, подлиценцирање и/или продавање копии од софтверот, како и со право да им го допушти тоа на оние кои примиле копии од таквата страна. Единствениот услов е ова известување за авторски права да остане непроменето.

SDWebImage
Авторски права (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

MIT License (MIT)

Со ова му се дава бесплатна дозвола на секое лице кое примило копија од софтверот и од придружните документациски датотеки (“Софтверот“), да тргува со „Софтверот“ без ограничување, како и да го користи, умножува, изменува, интегрира, објавува, дистрибуира, подлиценцира и/или да продава копии од софтверот и истото да им го дозволува на лица на кои им е обезбеден софтверот, под следниве услови:

Горенаведеното известување за авторски права, вклучително и ова известување за дозвола, ќе бидат вклучени во сите примероци или во суштествените делови од софтверот.

СОФТВЕРОТ Е ОБЕЗБЕДЕН „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ И НЕПРЕКРШУВАЊЕ. АВТОРИТЕ ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕМА ДА СНОСАТ ОДГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПОБАРУВАЊА, ШТЕТИ, НИТУ ПАК, ЌЕ ПОДЛЕЖАТ НА ДРУГ ВИД ОДГОВОРНОСТ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ Е ДОГОВОРНА, ДЕЛИКТНА ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ПРОИЗЛЕГУВА ОД ИЛИ Е ПОВРЗАНА СО КОРИСТЕЊЕТО НА ИЛИ ТРГУВАЊЕТО СО СОФТВЕРОТ.

Facebook iOS SDK
Авторски права (с) од 2014 до денес, Facebook, Inc. Сите права се задржани.

Ви се доделува неексклузивна лиценца, во светски рамки и без надомест, да го користите, умножувате, менувате и дистрибуирате софтверов во изворен код или во бинарна форма, а во врска со веб-услуги и API обезбедени од Facebook.

Како што е тоа случај со секој друг софтвер интегриран во платформата Facebook, така и вашето користење на овој софтвер е регулирано со Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. Ова известување за авторски права ќе биде вклучено во сите примероци или во суштествените делови од софтверот.

ОВОЈ СОФТВЕР Е ОБЕЗБЕДЕН „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ И НЕПРЕКРШУВАЊЕ. АВТОРИТЕ ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕМА ДА СНОСАТ ОДГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПОБАРУВАЊА, ШТЕТИ, НИТУ ПАК, ЌЕ ПОДЛЕЖАТ НА ДРУГ ВИД ОДГОВОРНОСТ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ Е ДОГОВОРНА, ДЕЛИКТНА ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ПРОИЗЛЕГУВА ОД ИЛИ Е ПОВРЗАНА СО КОРИСТЕЊЕТО НА ИЛИ ТРГУВАЊЕТО СО СОФТВЕРОТ.

Facebook Android SDK
Авторски права (с) од 2014 до денес, Facebook, Inc. Сите права се задржани.

Ви се доделува неексклузивна лиценца, во светски рамки и без надомест, да го користите, умножувате, менувате и дистрибуирате софтверов во изворен код или во бинарна форма, а во врска со веб-услуги и API обезбедени од Facebook.

Како што е тоа случај со секој друг софтвер интегриран во платформата Facebook, така и вашето користење на овој софтвер е регулирано со Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. Ова известување за авторски права ќе биде вклучено во сите примероци или во суштествените делови од софтверот.

СОФТВЕРОТ Е ОБЕЗБЕДЕН „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ И НЕПРЕКРШУВАЊЕ. АВТОРИТЕ ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕМА ДА СНОСАТ ОДГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПОБАРУВАЊА, ШТЕТИ, НИТУ ПАК, ЌЕ ПОДЛЕЖАТ НА ДРУГ ВИД ОДГОВОРНОСТ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ Е ДОГОВОРНА, ДЕЛИКТНА ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ПРОИЗЛЕГУВА ОД ИЛИ Е ПОВРЗАНА СО КОРИСТЕЊЕТО НА ИЛИ ТРГУВАЊЕТО СО СОФТВЕРОТ.

Google Drive SDK
Авторски права (c) Google (година: непозната)

Оваа датотека е лиценцирана под Apache License, Version 2.0 („Лиценцата") и смее да се користи само во согласност со „Лиценцата“.

Копија од лиценцата може да добиете на http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Лиценцираниот софтвер се дистрибуира „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИ, изречни или премолчни, освен во случаите кога тоа е пропишано со важечкиот закон или пак е договорено во пишана форма. За конкретниот јазик на кој се предвидени дозволите и ограничувањата согласно лиценцата, погледнете во „Лиценцата“.

Google Photos Library Client
Авторски права (c) Google (2018)

Оваа датотека е лиценцирана под Apache License, Version 2.0 („Лиценцата") и смее да се користи само во согласност со „Лиценцата“.

Копија од лиценцата може да добиете на http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Лиценцираниот софтвер се дистрибуира „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИ, изречни или премолчни, освен во случаите кога тоа е пропишано со важечкиот закон или пак е договорено во пишана форма. За конкретниот јазик на кој се предвидени дозволите и ограничувањата согласно лиценцата, погледнете во „Лиценцата“.

Dropbox SDK-Java
Авторски права (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT License (MIT)

Со ова му се дава бесплатна дозвола на секое лице кое примило копија од софтверот и од придружните документациски датотеки (“Софтверот“), да тргува со „Софтверот“ без ограничување, како и да го користи, умножува, изменува, интегрира, објавува, дистрибуира, подлиценцира и/или да продава копии од софтверот и истото да им го дозволува на лица на кои им е обезбеден софтверот, под следниве услови:

Горенаведеното известување за авторски права, вклучително и ова известување за дозвола, ќе бидат вклучени во сите примероци или во суштествените делови од софтверот.

СОФТВЕРОТ Е ОБЕЗБЕДЕН „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ И НЕПРЕКРШУВАЊЕ. АВТОРИТЕ ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕМА ДА СНОСАТ ОДГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПОБАРУВАЊА, ШТЕТИ, НИТУ ПАК, ЌЕ ПОДЛЕЖАТ НА ДРУГ ВИД ОДГОВОРНОСТ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ Е ДОГОВОРНА, ДЕЛИКТНА ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ПРОИЗЛЕГУВА ОД ИЛИ Е ПОВРЗАНА СО КОРИСТЕЊЕТО НА ИЛИ ТРГУВАЊЕТО СО СОФТВЕРОТ.

Dropbox SDK-Obj-C
Авторски права (c) 2015-2016 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT License (MIT)

Со ова му се дава бесплатна дозвола на секое лице кое примило копија од софтверот и од придружните документациски датотеки (“Софтверот“), да тргува со „Софтверот“ без ограничување, како и да го користи, умножува, изменува, интегрира, објавува, дистрибуира, подлиценцира и/или да продава копии од софтверот и истото да им го дозволува на лица на кои им е обезбеден софтверот, под следниве услови:

Горенаведеното известување за авторски права, вклучително и ова известување за дозвола, ќе бидат вклучени во сите примероци или во суштествените делови од софтверот.

СОФТВЕРОТ Е ОБЕЗБЕДЕН „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ И НЕПРЕКРШУВАЊЕ. АВТОРИТЕ ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕМА ДА СНОСАТ ОДГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПОБАРУВАЊА, ШТЕТИ, НИТУ ПАК, ЌЕ ПОДЛЕЖАТ НА ДРУГ ВИД ОДГОВОРНОСТ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ Е ДОГОВОРНА, ДЕЛИКТНА ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ПРОИЗЛЕГУВА ОД ИЛИ Е ПОВРЗАНА СО КОРИСТЕЊЕТО НА ИЛИ ТРГУВАЊЕТО СО СОФТВЕРОТ.

Zip-архива
Авторски права (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

MIT License (MIT)

Со ова му се дава бесплатна дозвола на секое лице кое примило копија од софтверот и од придружните документациски датотеки (“Софтверот“), да тргува со „Софтверот“ без ограничување, како и да го користи, умножува, изменува, интегрира, објавува, дистрибуира, подлиценцира и/или да продава копии од софтверот и истото да им го дозволува на лица на кои им е обезбеден софтверот, под следниве услови:

Горенаведеното известување за авторски права, вклучително и ова известување за дозвола, ќе бидат вклучени во сите примероци или во суштествените делови од софтверот.

СОФТВЕРОТ Е ОБЕЗБЕДЕН „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ И НЕПРЕКРШУВАЊЕ. АВТОРИТЕ ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕМА ДА СНОСАТ ОДГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПОБАРУВАЊА, ШТЕТИ, НИТУ ПАК, ЌЕ ПОДЛЕЖАТ НА ДРУГ ВИД ОДГОВОРНОСТ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ Е ДОГОВОРНА, ДЕЛИКТНА ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ПРОИЗЛЕГУВА ОД ИЛИ Е ПОВРЗАНА СО КОРИСТЕЊЕТО НА ИЛИ ТРГУВАЊЕТО СО СОФТВЕРОТ.

Libgdx-1.6.1.zip
Авторски права (c) Mario Zechner (2013)

Оваа датотека е лиценцирана под Apache License, Version 2.0 („Лиценцата") и смее да се користи само во согласност со „Лиценцата“.

Копија од лиценцата може да добиете на http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Лиценцираниот софтвер се дистрибуира „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИ, изречни или премолчни, освен во случаите кога тоа е пропишано со важечкиот закон или пак е договорено во пишана форма. За конкретниот јазик на кој се предвидени дозволите и ограничувањата согласно лиценцата, погледнете во „Лиценцата“.

Firebase Analytics
Авторски права (c) Google (година: непозната)

Оваа датотека е лиценцирана под Apache License, Version 2.0 („Лиценцата") и смее да се користи само во согласност со „Лиценцата“.

Копија од лиценцата може да добиете на http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Лиценцираниот софтвер се дистрибуира „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИ, изречни или премолчни, освен во случаите кога тоа е пропишано со важечкиот закон или пак е договорено во пишана форма. За конкретниот јазик на кој се предвидени дозволите и ограничувањата согласно лиценцата, погледнете во „Лиценцата“.

Protobuf.framework
Авторски права 2014, Google Inc. Сите права се задржани.

Редистрибуцијата и користењето во изворни и бинарни форми, со или без измени, ќе се сметаат за дозволени ако се исполнети следниве услови:

* Редистрибуциите на изворниот код мора да ги задржат горенаведеното известување за авторски права, списоков со услови и следново одрекување од одговорност.

* Редистрибуцијата во бинарна форма мора да ги задржи горенаведеното известување за авторски права, списоков со услови и следново одрекување од одговорност во документацијата и/или другите материјали обезбедени со дистрибуцијата.

* Името на Google Inc., вклучително и имињата на неговите соработници не смеат да се користат за поддржување или за промовирање на производи изведени од овој софтвер, без претходно писмено одобрение.

ОВОЈ СОФТВЕР Е ОБЕЗБЕДЕН ОД НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СОРАБОТНИЦИТЕ „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, А СИТЕ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ, МЕЃУ КОИ И ОНИЕ ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА И СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ, СЕ СМЕТААТ ЗА ИСКЛУЧЕНИ. СОПСТВЕНИКОТ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ИЛИ СОРАБОТНИЦИТЕ ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ НЕМА ДА СНОСАТ ОДГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЕБНИ, КАЗНЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ШТЕТИ (ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ЗА НАБАВКА НА ЗАМЕНСКИ ДОБРА ИЛИ УСЛУГИ; ГУБЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО, ПОДАТОЦИТЕ ИЛИ ДОБИВКАТА; ИЛИ ПРЕКИН НА РАБОТЕЊЕТО), ПРЕДИЗВИКАНИ НА КОЈ БИЛО НАЧИН И ВРЗ ОСНОВА НА КОЈА БИЛО ТЕОРИЈА ЗА ОДГОВОРНОСТ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ Е ДОГОВОРНА, ОБЈЕКТИВНА ИЛИ ДЕЛИКТНА (ВКЛУЧИТЕЛНО И ТОГАШ КОГА ШТЕТАТА Е ПРЕДИЗВИКАНА ОД НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН), КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА СОФТВЕРОТ, ДУРИ И КОГА ИМ БИЛО УКАЖАНО НА МОЖНОСТА ОД НАСТАПУВАЊЕ НА ТАКВИ ШТЕТИ.

android.support.v4
Авторски права (c) Google (година: непозната)

Оваа датотека е лиценцирана под Apache License, Version 2.0 („Лиценцата") и смее да се користи само во согласност со „Лиценцата“.

Копија од лиценцата може да добиете на http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Лиценцираниот софтвер се дистрибуира „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИ, изречни или премолчни, освен во случаите кога тоа е пропишано со важечкиот закон или пак е договорено во пишана форма. За конкретниот јазик на кој се предвидени дозволите и ограничувањата согласно лиценцата, погледнете во „Лиценцата“.

Kotlin-веб-сајт
Авторски права - непознато

Оваа датотека е лиценцирана под Apache License, Version 2.0 („Лиценцата") и смее да се користи само во согласност со „Лиценцата“.

Копија од лиценцата може да добиете на http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Лиценцираниот софтвер се дистрибуира „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИ, изречни или премолчни, освен во случаите кога тоа е пропишано со важечкиот закон или пак е договорено во пишана форма. За конкретниот јазик на кој се предвидени дозволите и ограничувањата согласно лиценцата, погледнете во „Лиценцата“.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)
Авторски права (c) 2018, тимот на OpenCV

OpenCV се користи во програми под следнава лиценца: Договор за лиценца за Open Source Computer Vision Library (BSD-лиценца со 3 клаузили)

Редистрибуцијата и користењето во изворни и бинарни форми, со или без измени, ќе се сметаат за дозволени ако се исполнети следниве услови:

* Редистрибуциите на изворниот код мора да ги задржат горенаведеното известување за авторски права, списоков со услови и следново одрекување од одговорност.

* Редистрибуцијата во бинарна форма мора да ги задржи горенаведеното известување за авторски права, списоков со услови и следново одрекување од одговорност во документацијата и/или другите материјали обезбедени со дистрибуцијата.

* Имињата на носителите на авторските права, вклучително и имињата на соработниците не смеат да се користат за поддржување или за промовирање производи изведени од овој софтвер, без претходно писмено одобрение.

Овој софтвер е обезбеден од носителите на авторските права и соработниците „онаков каков што е“, а сите изречни или премолчни гаранции, меѓу кои и оние за погодност за продажба и соодветност за одредена цел, се сметаат за исклучени. Носителите на авторските права и соработниците во никој случај нема да сносат одговорност за никакви директни, индиректни, случајни, посебни, казнени или последични штети (вклучувајќи, но не исклучиво, за набавка на заменски добра или услуги; губење на користењето, податоците или добивката; или прекин на работењето), предизвикани на кој било начин и врз основа на која било теорија за одговорност, без оглед дали е договорна, објективна или деликтна (вклучително и тогаш кога штетата е предизвикана од небрежност или на друг начин), кои произлегуваат од користењето на софтверот, дури и тогаш кога им било укажано на можноста од настапување на такви штети.

OKHttp
Авторски права 2016 Square, Inc.

Оваа датотека е лиценцирана под Apache License, Version 2.0 („Лиценцата") и смее да се користи само во согласност со „Лиценцата“.

Копија од лиценцата може да добиете на http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Лиценцираниот софтвер се дистрибуира „ОНАКОВ КАКОВ ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИ, изречни или премолчни, освен во случаите кога тоа е пропишано со важечкиот закон или пак е договорено во пишана форма. За конкретниот јазик на кој се предвидени дозволите и ограничувањата согласно лиценцата, погледнете во „Лиценцата“.

16. Останати одредби. Овој „Договор“ и документите дадени во прилог го сочинуваат целосниот текст на договорот помеѓу вас и Canon, во врска со „Апликацијата“; и (i) со него во целост се заменува, како претходната, така и актуелната вербална или пишана комуникација, предлозите и изјавите што се однесуваат на предметот на договорот; а (ii) во случај на постоење на спротивставени или дополнителни одредби кои се однесуваат на прифаќање или други слични облици на комуникација, овој „Договор“ ќе има примат. Ако некоја одредба од овој „Договор“ биде прогласена за неважечка, останатите одредби остануваат полноважни, освен ако со тоа се отежнува исполнувањето на целта на „Договорот“. Овој „Договор“ ќе се применува до највисок можен степен дозволен со важечкото право. Ниту една измена на овој „Договор“ нема да има обврзувачко дејство, освен ако е во пишана форма и потпишана од овластените претставници на секоја договорна страна. Овој „Договор“ ќе биде обврзувачки и ќе се спроведува во корист на секој од наследниците, правните следбеници и ополномоштени претставници на договорните страни. Ако некоја од договорните страни не се придржува до обврската за остварување на кое било право на другата договорна страна, во случаите кога до прекршување на одредбите од „Договорот“ дошло како резултат на однесувањето на другата договорна страна, тоа нема да се смета за одрекување од правата што ѝ припаѓаат при дополнително кршење на тие одредби, ниту пак, ќе се смета дека договорната страна се одрекла од останатите права што произлегуваат од „Договорот“.

© 2019 Canon Europa N.V., Холандија. Сите права се задржани.