ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА СО КРАЕН КОРИСНИК
За апликацијата Canon Mini Print

Последна измена:  13 октомври 2020 г.

ВАЖНО - ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО: Користењето на оваа „Апликација“ (како што е дефинирана подолу) е регулирано со овој „Договор за лиценца со краен корисник“.  Ако се согласувате со овие одредби, кликнете „Прифати“ подолу.  Ако не се согласувате со овие одредби, кликнете „Одбиј“ подолу и веднаш избришете ја „Апликацијата“ од уредот.

Овој „Договор за лиценца со краен корисник“ (во натамошниот текст „Договор“) претставува законски регулиран договор меѓу вас (како физичко лице или како правно лице) и Canon Europa N.V. како давател на лиценцата („Давател на лиценца“ или „Canon“) за „апликацијата Canon Mini Print” („Апликацијата”) којашто се поврзува со печатачот Canon Zoemini Mini Photo Printer и со Canon Zoemini Instant Camera Printer („Печатач“).  „Вие“, „Вас“ или „Вашиот“ се однесува на физичкото или правното лице на коешто му се доделува лиценца согласно овој „Договор“.  Користењето на „Апликацијата“ е регулирано со одредбите на овој „Договор“. 

СО ПРИФАЌАЊЕТО НА ОВОЈ „ДОГОВОР“ ИЛИ СО КОРИСТЕЊЕТО НА „АПЛИКАЦИЈАТА“, ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА СТЕ ГИ ПРОЧИТАЛЕ, ГИ РАЗБИРАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДА БИДЕТЕ ЗАКОНСКИ ОБВРЗАНИ СО ОДРЕДБИТЕ И УСЛОВИТЕ НА:  (1) ОВОЈ „ДОГОВОР“; (2) ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА СООДВЕТНИОТ СОФТВЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ ШТО МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ ВО ИЛИ СО АПЛИКАЦИЈАТА, НАВЕДЕНИ ПОДОЛУ

ПОНАТАМУ, ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА СТЕ ПОЛНОЛЕТНИ ВО ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ НА ВАШАТА ЗЕМЈА И ДЕКА СТЕ ПРАВНО СПОСОБНИ ДА СЕ СОГЛАСИТЕ СО ОДРЕДБИТЕ НА ОВОЈ „ДОГОВОР“ ВО ВАШЕ ИМЕ.  АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО СИТЕ ОДРЕДБИ И УСЛОВИ НА ОВОЈ „ДОГОВОР“ И/ИЛИ НЕ СТЕ ПРАВНО СПОСОБНИ ДА СЕ СОГЛАСИТЕ СО ОДРЕДБИТЕ НА ОВОЈ „ДОГОВОР“ ВО ИМЕ НА ВАШАТА КОМПАНИЈА, НЕ ИНСТАЛИРАЈТЕ ЈА И НЕ КОРИСТЕТЕ ЈА „АПЛИКАЦИЈАТА“.

1. Мобилна апликација.  Во овој „Договор“, терминот „Апликација“ ќе се однесува на (i) софтверската апликација којашто Canon ја нуди под името „Canon Mini Print Application“, а којашто се обидувате да ја преземете од продавницата за апликации Google Play™ управувана од Google Inc. (“Google”), за да ја користите апликацијата со лиценца на или со мобилен уред брендиран со Android™, или на друга заштитена софтверска платформа на Android што се користи на безжичен рачен уред или за да ја користите со лиценца со или на мобилен уред брендиран со Apple® или друга заштитена софтверска платформа на Apple што работи на безжичен рачен уред (секој од нив, во натамошниот текст „Уред”), и (ii) електронската документација за апликацијата. 

2. Доделување лиценца. Canon ви дава личнo, отповикливо, неексклузивно, непреносливо и ограничено право да ја преземете, инсталирате и користите „Апликацијата“ на еден „Уред“ што го контролирате вие, како и да пристапувате до „Апликацијата“ и да ја користите на таквиот „Уред“ исклучиво во согласност со одредбите и условите на овој „Договор“.  Овој „Договор“ важи за ажурирањата или за додатоците на првобитната „Апликација“ што ја обезбедува Canon, ако такви ажурирања или додатоци се обезбедени согласно овој „Договор“, но Canon и неговите даватели на лиценци немаат обврска да ви обезбедуваат ажурирања или додатоци.

3. Забрани. Не смеете: (i) да го декомпајлирате изворниот код на „Апликацијата“, да го расклопувате, да се обидувате да го изведувате или да му вршите обратен инженеринг, ниту да ја дешифрирате „Апликацијата“; (ii) да вршите измена, адаптација, подобрување, превод на „Апликацијата“, ниту да создавате изведено дело од истата; (iii) да ги прекршувате важечките закони, правила или прописи за пристап до или користење на „Апликацијата“; (iv) да ги отстранувате, менувате или прикривате изјавите за сопственост (вклучително и сите изјави за авторски права или за трговски марки) на Canon или на неговите подружници, партнери, снабдувачи или на давателите на лиценци за „Апликацијата“, ниту на друг начин да ја прикривате или изменувате „Апликацијата“; (v) да ја инсталирате, користите или да дозволите „Апликацијата“ да биде инсталирана на повеќе од еден (1) „Уред“ истовремено, или на друг мобилен уред или компјутер, освен на уреди коишто подлежат на одделни лиценци со вашите поединечни преземања на „Апликацијата“, (сепак, оваа забрана не го ограничува вашето право повторно да ја инсталирате „Апликацијата“ на конкретниот уред за којшто била преземена); (vi) да ја дистрибуирате или поврзувате „Апликацијата“ со повеќе „Уреди“ или други услуги; ниту (vii) да ја ставате „Апликацијата“ на располагање преку мрежа или друга средина којашто дозволува пристап до или користење на „Апликацијата“ од повеќе „Уреди“ или корисници истовремено.

4. Содржини создадени од корисник.

4.1  Сите содржини коишто во каков било формат ги емитувате или ги прикачувате преку или на „Апликацијата“ се сметаат за „Содржини создадени од корисникот“. Изјавувате и гарантирате дека имате право да ги користите и емитувате сите „Содржини создадени од корисникот“ на „Апликацијата“ од вашиот „Уред“.   Ако создавате, емитувате, испраќате или објавувате „Содржини создадени од корисникот“ во каков било формат преку „Апликацијата“, со тоа на Canon, неговите подружници и партнерски платформи и даватели на услуги за мобилни уреди, како и на третите страни овластени од Canon за дистрибуција на информациите скенирани и прикачени преку „Апликацијата“, им давате изречна, постојана, неотповиклива и неексклузивна лиценца, во светски рамки и без надомест за авторски права. Лиценцата им ја давате за да вршат адаптација, измена, форматирање, бришење, преведување и емитување на сите такви „Содржини создадени од корисникот“ или за да ги користат без обврски кон вас, без известувања и без да ви плаќаат надомест, а единствено за: (1) печатење „Содржини создадени од корисникот“ на „Печатачот“ преку „Апликацијата“, и (2) споделување „Содржини создадени од корисникот“ преку „Платформи на трети страни“ (како што се дефинирани подолу).  Лиценцата им ја давате на Canon, неговите подружници и партнерски платформи и даватели на услуги за мобилни уреди, како и на овластени трети страни за користење на таквите „Содржини создадени од корисникот“ и нивните идни или изменети верзии, а со цел извршување на „Услугите“.  „Содржините создадени од корисникот“ не преминуваат во сопственост на Canon.  

4.2  Се согласувате, прифаќате и потврдувате дека Canon, неговите подружници и партнерски платформи и даватели на услуги за мобилни уреди, како и третите страни овластени од Canon за дистрибуција на информациите емитувани или прикачени преку „Апликацијата“, може да вршат измена, адаптација, реформатирање и на друг начин да ги менуваат или да ги користат вашите „Содржини создадени од корисникот“ со цел усогласување со стандардите, протоколите, форматите и условите за „Апликацијата“, како и да ги печатат „Содржините создадени од корисникот“ преку „Печатачот“, или пак, да ги споделуваат со соодветните „Платформи на трети страни“.

4.3  Покрај „Содржините создадени од корисникот“, „Апликацијата“ може да прибира и други информации.  Овие информации може:  (i) да бидат технички информации за „Уредот“ на којшто се користи „Апликацијата“, (ii) да бидат потребни за оптимални перформанси на „Апликацијата“ и (iii) да се користат за техничката поддршка што ја обезбедува Canon.

5. Известување за права на интелектуална сопственост „Апликацијата“ и сите права, вклучувајќи ги, но не  исклучиво, сопственичките права за неа (вклучувајќи ги, но не исклучиво, изворниот код, кодот за објекти, сликите, фотографиите, анимациите, видеата, аудиоснимките, музиката, текстот и „малите апликации“ содржани во „Апликацијата“, но не и софтверот на трети страни), отпечатените придружни материјали и сите копии од „Апликацијата“, како и сите права на интелектуална сопственост за нив (вклучително и сите авторски права, патенти, трговски марки, деловни тајни и права на публицитет), се во сопственост на или лиценцирани од Canon, неговите подружници или даватели на лиценци.  Освен ако овде е изречно и недвосмислено предвидено, не поседувате, ниту пак Canon ви дава (премолчно, со доктрината „естопел“ или со друга правна теорија) некакви изречни или премолчни права на интелектуална сопственост, а сите такви права ги задржуваат Canon, неговите подружници или даватели на лиценци. Потврдувате и се согласувате дека единствено вие (а не Canon, Apple, Google и други платформи или даватели на услуги за „Апликацијата“) ќе бидете одговорни за истрага, одбрана, отфрлање или спогодба за секакво побарување или тужба за прекршување права на интелектуална сопственост, или за секакви штети предизвикани со вашето користење или пристап до „Апликацијата“.

6. Задржување права. Canon и неговите подружници и даватели на лиценци ги задржуваат сите права што не ви се изречно доделени во овој „Договор“.

7. Раскинување договор. Овој „Договор“ стапува во сила на датумот кога ќе ја потврдите вашата согласност со „Договорот“ или кога ќе започнете да ја користите „Апликацијата“. Освен ако овде е поинаку предвидено, овој „Договор“ ќе се раскине без да ве известиме, ако не се придржувате до сите негови одредби или услови, а раскинувањето на „Договорот“ нема да влијае врз останатите права на „Давателите на услуги“ (како што се дефинирани во делот 9 подолу).  Го прифаќате и се согласувате со овој услов.  Во тој случај, мора веднаш да ги уништите сите копии од „Апликацијата“, како и сите нејзини компоненти и поврзани материјали.  Може да го раскинете овој „Договор“ со бришење на „Апликацијата“ од вашиот „Уред“.

8. Печатење документација. Апликацијата содржи документација во електронски формат. Може да печатите копии од електронската документација.  Во копиите што ви е дозволено да ги правите од таквата електронска документација или од „Апликацијата“, мора да ги задржите известувањата за авторски права.

9. ОДРЕКУВАЊЕ ОД ГАРАНЦИИ

9.1 АПЛИКАЦИЈАТА Е ОБЕЗБЕДЕНА „ОНАКВА КАКВА ШТО Е“, БЕЗ НИКАКВИ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ПРЕМОЛЧНИТЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ЗА ПОГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА И СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ.  ВИЕ ГО ПРЕЗЕМАТЕ ЦЕЛИОТ РИЗИК ВО ОДНОС НА КВАЛИТЕТОТ И РАБОТАТА НА АПЛИКАЦИЈАТА.  АКО АПЛИКАЦИЈАТА Е НЕИСПРАВНА, ВИЕ ГИ ПОКРИВАТЕ СИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ПОТРЕБНОТО СЕРВИСИРАЊЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИЈА.  НЕКОИ ПРАВОСУДНИ СИСТЕМИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ПРЕМОЛЧНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИ, ПА ГОРЕНАВЕДЕНОТО ИСКЛУЧУВАЊЕ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС.   МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА КОИШТО СЕ РАЗЛИКУВААТ ЗАВИСНО ОД КОНКРЕТНАТА ЗЕМЈА ИЛИ ПРАВОСУДЕН СИСТЕМ.

9.2  НИТУ CANON, НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ ИЛИ ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ, GOOGLE И НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ ИЛИ ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ, APPLE И НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ ИЛИ ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ, НИТУ ПАРТНЕРСКИТЕ ПЛАТФОРМИ ИЛИ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ НА CANON (КОЛЕКТИВНО, „ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ“), НЕ ГАРАНТИРААТ ДЕКА АПЛИКАЦИЈАТА (I) ЌЕ ГИ ИСПОЛНИ ВАШИТЕ БАРАЊА ИЛИ ДЕКА АПЛИКАЦИЈАТА ЌЕ РАБОТИ НЕПРЕКИНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; ИЛИ ДЕКА (II) ЌЕ БИДЕ КОМПАТИБИЛНА ИЛИ ИНТЕРОПЕРАБИЛНА СО ВАШИОТ УРЕД ИЛИ СО ДРУГ ХАРДВЕР, СОФТВЕР, ОПРЕМА ИЛИ УРЕД ШТО Е ИНСТАЛИРАН НА, ИЛИ ПАК, СЕ КОРИСТИ СО ВАШИОТ УРЕД. ПОНАТАМУ, ПРИФАЌАТЕ ДЕКА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОМПАТИБИЛНОСТ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ МОЖЕ ДА ЈА НАРУШАТ ИЛИ ЦЕЛОСНО ДА ЈА ПРЕКИНАТ РАБОТАТА НА ВАШИОТ УРЕД И ДЕКА МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКААТ ТРАЈНО ОШТЕТУВАЊЕ НА УРЕДОТ, ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИТЕ И ОШТЕТУВАЊЕ НА СОФТВЕРОТ И ДАТОТЕКИТЕ ВО УРЕДОТ. ПОТВРДУВАТЕ, ПРИФАЌАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ (ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИТЕ ОПЕРАТОРИ) НЕМА ДА СНОСАТ НИКАКВА ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРЕТРПЕНИ ЗАГУБИ ПОРАДИ ПРОБЛЕМИ СО КОМПАТИБИЛНОСТ ИЛИ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ.

9.3  ВО СОГЛАСНОСТ СО ОДРЕДБИТЕ НА ОВОЈ „ДОГОВОР“, А ДО НАЈВИСОКИОТ СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ВАЖЕЧКИОТ ЗАКОН, НИТУ ЕДЕН ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА СОДРЖИНИТЕ ШТО ГИ СКЛАДИРАТЕ ИЛИ ДО КОИШТО ПРИСТАПУВАТЕ ПРЕКУ АПЛИКАЦИЈАТА НЕМА ДА БИДАТ ИЗЛОЖЕНИ НА СЛУЧАЈНИ ОШТЕТУВАЊА, ЗАГУБИ, НАПАДИ, ВИРУСИ, ПРЕЧКИ, ПРОБИВАЊА, БЕЗБЕДНОСНИ УПАДИ ИЛИ БРИШЕЊА И НИТУ ЕДЕН ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НЕМА ДА СНОСИ ОДГОВОРНОСТ И СИТЕ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ СЕ ОДРЕКУВААТ ОД ОДГОВОРНОСТ АКО ДОЈДЕ ДО ТАКВИ ОШТЕТУВАЊА, ЗАГУБИ, НАПАДИ, ВИРУСИ, ПРЕЧКИ, ПРОБИВАЊА, БЕЗБЕДНОСНИ УПАДИ ИЛИ БРИШЕЊА.

9.4  ДО СИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ПРИКАЧЕНИ И ЕМИТУВАНИ ОД ВАШИОТ УРЕД ИЛИ ДОБИЕНИ НА ДРУГ НАЧИН СО КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА, ПРИСТАПУВАТЕ ПО СОПСТВЕНО УБЕДУВАЊЕ И НА СОПСТВЕН РИЗИК И САМО ВИЕ СНОСИТЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА КАКВИ БИЛО ОШТЕТУВАЊА НА УРЕДОТ ИЛИ ЗАГУБИ НА ПОДАТОЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА.  ПОНАТАМУ, ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА АПЛИКАЦИЈАТА НЕ Е НАМЕНЕТА ИЛИ СООДВЕТНА ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО СИТЕ СИТУАЦИИ ИЛИ СРЕДИНИ, ВО КОИШТО СО ЗАКОН ИЛИ СО РЕГУЛАТИВА СЕ ЗАБРАНЕТИ ПРЕКИНИ ИЛИ ДОЦНЕЊА, ГРЕШКИ ИЛИ НЕПРЕЦИЗНОСТ, НА ИЛИ ВО СОДРЖИНИТЕ, ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ОБЕЗБЕДЕНИ ПРЕКУ АПЛИКАЦИЈАТА.

10. ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ.

10.1 НИТУ ЕДЕН ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НЕМА ДА СНОСИ ОДГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ШТЕТИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ИСКЛУЧИВО, ЗАГУБА НА ДЕЛОВНА ИЛИ ЛИЧНА ДОБИВКА, ЗАГУБА НА ДЕЛОВНИ ИЛИ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕКИН НА РАБОТАТА ИЛИ ЗА ДРУГИ КОМПЕНЗАЦИСКИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЛЕДИЧНИ, КАЗНЕНИ ИЛИ ПОСЕБНИ ШТЕТИ ПРЕДИЗВИКАНИ СО КОРИСТЕЊЕТО ИЛИ НЕМОЖНОСТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА, ДУРИ И АКО НА СИТЕ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ИМ БИЛО УКАЖАНО НА МОЖНОСТА ОД НАСТАПУВАЊЕ НА ТАКВИ ШТЕТИ, ВКЛУЧИТЕЛНО И ШТЕТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ИЛИ ВО ВРСКА СО СЛЕДНОВО: (I) НЕОВЛАСТЕН ПРИСТАП ДО ИЛИ ИЗМЕНИ НА ВАШИОТ УРЕД, ЕМИТУВАЊА, ПОДАТОЦИ ИЛИ СОДРЖИНИ СОЗДАДЕНИ ОД КОРИСНИКОТ; (II) БРИШЕЊЕ, ОШТЕТУВАЊЕ ИЛИ НЕУСПЕШНО СКЛАДИРАЊЕ И/ИЛИ НЕУСПЕШНО ИСПРАЌАЊЕ ИЛИ ПРИМАЊЕ НА ВАШИТЕ ЕМИТУВАЊА, ПОДАТОЦИ, СОДРЖИНИ СОЗДАДЕНИ ОД КОРИСНИКОТ, ИЛИ НА ВАШИОТ УРЕД ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА АПЛИКАЦИЈАТА; (III) ИЗЈАВИ ИЛИ ДЕЈСТВИЈА НА ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕДИЗВИКАНИ СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА, ВКЛУЧИТЕЛНО И СО ВАШИОТ ПРИСТАП ДО УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ; ИЛИ (IV) КАКВИ БИЛО ДРУГИ СЛУЧАИ ПОВРЗАНИ СО АПЛИКАЦИЈАТА.

10.2  СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДА ПРЕЗЕМЕТЕ ЦЕЛОСНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ПОСАКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ЗА ИНСТАЛИРАЊЕТО, КОРИСТЕЊЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ ОД АПЛИКАЦИЈАТА.   НЕКОИ ПРАВОСУДНИ СИСТЕМИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОГРАНИЧУВАЊЕ ИЛИ ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА СЛУЧАЈНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ШТЕТИ, ЛИЧНИ ПОВРЕДИ ИЛИ СМРТ ПРЕДИЗВИКАНИ ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ НА НЕКОЈ ОД ОВИЕ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ, ПА ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА ИЛИ ИСКЛУЧУВАЊА МОЖЕ ДА НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС.

11. Меродавно право / забрани за извоз / придржување до прописите.

За овој „Договор“ ќе важат законите на Англија и Велс.

Со ова потврдувате дека (ниту вие, ниту вашиот застапник) нема директно или индиректно да ги извезувате, реизвезувате, претоварате или емитувате „Апликацијата“ или некои нејзини делови или поврзани информации, аудиовизуелни содржини или апликации, спротивно на важечките закони, регулативи и уредби за контрола на извоз, вклучително, но не исклучиво, Законот за контрола на извоз на САД (усвоен во 1979 г.) и сите важечки државни закони или пак, прописи и регулативи на ЕУ (со нивните измени и дополнувања) и регулативите за нивно спроведување, до степенот до кој се однесуваат на активностите што треба да се вршат согласно овој „Договор“. 

 Изјавувате и гарантирате дека (i) не престојувате во земја што е предмет на соодветно владино ембарго или што била означена од владите на релевантните земји како „земја што поддржува тероризам“, или дека (ii) не сте вклучени во никаков список на владата на САД со лица кои имаат забрани или ограничувања, вклучително и во „Списокот на Министерството за финансии на САД со посебно означени државјани или блокирани лица“ и „Списокот на Министерството за трговија на САД со физички или правни лица кон кои се воведени санкции за трговска размена“.

12. Останати правила за користење, ограничувања, права, обврски и известувања поврзани со мобилната „Апликација“

12.1  Потврдувате дека (i) овој „Договор“ e склучен исклучиво помеѓу вас и Canon, и во него како договорни страни не се јавуваат Google, Apple, или некоја друга платформа или давател на услуги за „Апликацијата“, и дека (ii)  Canon, а не Google или Apple, сноси целосна одговорност за  „Апликацијата“ и за нејзините содржини.  Користењето на „Апликацијата“ и „Услугите“ со помош на „Уред“ е регулирано со правилата за употреба востановени од Google или Apple (во зависност од тоа на кои правила подлежи вашиот „Уред“), вклучувајќи ги тука и правилата што важат за „Уред“ со Android, достапни на https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html или на Google Play. За „Уред“ на Apple важат правилата наведени во Apple App Store® Terms and Conditions, достапни на https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, чиишто важечки одредби се наведени во овој дел.

12.2  Google, Apple, нивните подружници или даватели на лиценци, платформите или давателите на услуги за „Апликацијата“ (вклучувајќи ги и телекомуникациските оператори) нема да сносат одговорност за какви било побарувања истакнати од вас или од трета страна, кои се однесуваат на „Апликацијата“ (а така и на продажбата и дистрибуцијата), поседувањето или користењето на „Апликацијата“, меѓу кои се вклучени и (i) побарувањата поврзани со одговорност поради недостаток на производот; (ii) побарувањата поврзани со неусогласеност на самата „Апликација“ со важечката законска регулатива; и (iii) побарувањата кои произлегуваат од законите за заштита на потрошувачите, како и од останатите слични легислативни прописи.

12.3 Освен ако не е предвидено во делот 12.3, ниту еден дел од овој „Договор“ не предвидува или не треба да се толкува како доделување на друго физичко или правно лице (надвор од договорните страни), какви било права, погодности или правни лекови, ниту пак, од него може да произлегуваат определени обврски или некоја од договорните страни да биде повикана на одговорност од такво физичко или правно лице.  Без оглед на горенаведеното, потврдувате и се согласувате дека Apple и неговите подружници се корисници-трети страни на овој „Договор“, и дека по вашето прифаќање на овие одредби и услови, Apple ќе има право (и ќе се смета дека го прифатил тоа право) да го извршува „Договорот“ против вас како корисник-трета страна.

12.4  Google, Apple, нивните подружници и даватели на лиценци нема да сносат одговорност за какви било побарувања истакнати од вас или од трета страна, кои се однесуваат на „Апликацијата“ или на поседувањето или користењето на „Апликацијата“, меѓу кои се вклучени и (i) побарувањата поврзани со одговорност поради недостаток на производот; (ii) побарувањата поврзани со неусогласеност на самата „Апликација“ со важечката законска регулатива; и (iii) побарувањата кои произлегуваат од законите за заштита на потрошувачите, како и од останатите слични легислативни прописи.

12.5 Со користењето на „Апликацијата“ може да произлезат трошоци за мобилен интернет.  Canon не сноси одговорност за никакви трошоци или надоместоци за мобилен интернет што произлегуваат од користењето на „Апликацијата“.  За да проверите дали ви претстојат некакви трошоци за мобилен интернет, контактирајте со вашиот мобилен оператор.  

13. Обесштетување.

13.1  Се согласувате да ги обесштетите и да ги ослободите од одговорност давателите на услуги, нивните службеници, одговорни лица, вработени и застапници, за секакви побарувања, загуби, штети, трошоци или други издатоци, покренување постапки, тужби, пресуди, награди, извршувања и правни оптоварувања, вклучително и од трошоци за адвокатски услуги, било тие да се предизвикани од трети страни или на друг начин, поради:  (i) непридржување од ваша страна, до која било изјава, гаранција, спогодба или обврска предвидена со овој „Договор“ (или во случај на која било друга повреда на вашиот договор со Canon, склучен врз основа на овој „Договор“); (ii) информации, „Содржини создадени од корисникот“, или други материјали, емитувани, испратени, или обезбедени од вас преку вашиот „Уред“; или (iii) повреда (сторена од вас) на кој било закон, или кршење на правата на трета страна, вклучувајќи и повреда на правата на интелектуална сопственост или на други права на кое било физичко или правно лице.

13.2  Обврските за надомест на штета утврдени во делот 13.1 не згаснуваат и по раскинувањето на овој „Договор“.

14. Лични податоци

Canon автоматски ги прибира и анализира техничките податоци за употреба од вашиот уред, со цел да ви го олесни ракувањето со него. Повеќе информации за видот на податоците што ги прибираме и за начинот на нивната употреба, може да прочитате во соодветните делови на „Политиката за приватност на потрошувачи на Canon“ (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB).

Податоците за употребата ги прибираме со помош на Google Analytics. Повеќе информации за Google Analytics се достапни на www.google.com/policies/privacy/partners, во поглавјето насловено „How Google uses data when you use our partners' sites or apps“.

15. Одредби за „Софтвер на трети страни“; Известувања.

15.1  Одредени делови од „Апликацијата“ може да содржат или да користат „Софтвер на трети страни“, за којшто ќе важат одредбите на лиценцата за софтвер со отворен код и/или одредбите на лиценцата на трети страни („Софтвер на трети страни“).  Потврдувате, прифаќате и се согласувате дека вашето право на користење на таквиот „Софтвер на трети страни“, како дел од или во врска со која било „Апликација“, подлежи на одредбите и условите на лиценцата за софтвер со отворен код и/или на одредбите на лиценцата на трети страни, кои се предвидени за таквиот „Софтвер на трети страни“. Тука се вклучени и сите одредби кои се однесуваат на прифаќање, одредбите на лиценцата и одредбите за одрекување од одговорност.  При спротивставеност на одредбите на овој „Договор“, одредбите на таквите лиценци за софтвер со отворен код или на лиценците на трети страни, а во однос на вашата употреба на соодветниот „Софтвер на трети страни“, примат ќе имаат одредбите на лиценцата за софтвер со отворен код и/или на третата страна.

15.2  Одредени делови од „Апликацијата“ ви овозможуваат да ја поврзете со избрани платформи со кои не управува или кои не се во сопственост на Canon, како што се прикажани во самата „Апликација“ („Платформи на трети страни“), што може да налагаат да се најавите на вашата сметка преку нив.  Потврдувате, прифаќате и се согласувате дека Canon нема да сноси никаква одговорност за вашата сметка кон „Платформи на трети страни“, ниту пак, ќе одговара за какви било активности поврзани со користење на „Платформите на трети страни“, меѓу кои се вклучени и оние кои се однесуваат на најавата на вашата сметка на „Платформа на трета страна“. 

15.3   Деловите од „Апликацијата“ се придружени со известувања и со лиценци за софтвер со отворен код од заедници и од трети страни со кои се регулира користењето на тие делови, а сите лиценци што ви се доделени согласно овој „Договор“ нема да влијаат врз правата и обврските што ви припаѓаат со таквите лиценци за софтвер со отворен код. Меѓутоа, одредбите за исклучување на гаранциите и одрекување од одговорност предвидени со овој „Договор“ ќе важат за сите делови од „Апликацијата“.

15.4  Android™, Google Play™ и сродните трговски марки, услужни марки, имиња и логоа се во сопственост на Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® и сродните трговски марки, услужни марки, имиња и логоа се во сопственост на Apple Inc. 

15.6  Долунаведените „Одредби на трети страни“ се содржани во овој „Договор“ и претставуваат составен дел од следниве „Одредби на лиценца“:

Со преземање на „Апликацијата,“ исто така, ги потврдувате и се согласувате со следниве договори за лиценца:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Останати одредби. Овој „Договор“ и документите дадени во прилог го сочинуваат целосниот текст на договорот помеѓу вас и Canon, во врска со „Апликацијата“; и (i) со него во целост се заменува, како претходната, така и актуелната вербална или пишана комуникација, предлозите и изјавите што се однесуваат на предметот на договорот; а (ii) во случај на постоење на спротивставени или дополнителни одредби кои се однесуваат на прифаќање или други слични облици на комуникација, овој „Договор“ ќе има примат.  Ако некоја одредба од овој „Договор“ биде прогласена за неважечка, останатите одредби остануваат полноважни, освен ако со тоа се отежнува исполнувањето на целта на „Договорот“. Овој „Договор“ ќе се применува до највисок можен степен дозволен со важечкото право.   Ниту една измена на овој „Договор“ нема да има обврзувачко дејство, освен ако е во пишана форма и потпишана од овластените претставници на секоја договорна страна.  Овој „Договор“ ќе биде обврзувачки и ќе се спроведува во корист на секој од наследниците, правните следбеници и ополномоштени претставници на договорните страни.  Ако некоја од договорните страни не се придржува до обврската за остварување на кое било право на другата договорна страна, во случаите кога до прекршување на одредбите од „Договорот“ дошло како резултат на однесувањето на другата договорна страна, тоа нема да се смета за одрекување од правата што ѝ припаѓаат при дополнително кршење на тие одредби, ниту пак, ќе се смета дека договорната страна се одрекла од останатите права што произлегуваат од „Договорот“.

© 2020 Canon Europa N.V., Холандија.  Сите права се задржани.