ABC- Hero1

Деловната и иновативната програма на Canon овозможи проширување на деловното работење на Ritz со вкрстени медиуми

DWF-logo.jpg

Швајцарскиот провајдер на услуги за печатење, Ritz, презеде конкретни мерки да се адаптира во променливиот пазар на комуникации, кој го придвижува популарноста на онлајн каналите и дигиталните платформи.

Резултати

Делумни промени во брендот за отсликување на новите услуги

Делумни промени во брендот за отсликување на новите услуги

Успешна промоција на услугата за работа со различни медиуми преку кампањи за работа со различни медиуми наменети за клиентите

Успешна промоција на услугата за работа со различни медиуми преку кампањи за работа со различни медиуми наменети за клиентите

Одржана првата кампања за работа со различни медиуми за клиентите на Ritz

Одржана првата кампања за работа со различни медиуми за клиентите на Ritz

Ritz-objective

Крајна цел

Адаптирање во модерниот свет на комуникациите преку проширување на онлајн услугите.

Предизвици

• Намалување на обемот на печатење

• Тешкотии во издвојувањето на конкурентниот пазар

• Неможност да се исполнат барањата на потрошувачите за онлајн услуги

Ritz-spare

Пристап

• Canon му понуди на Ritz деловна и иновативна програма (B&IS) на настан за потрошувачите во 2013 година

• B&IS програмата одржана во 2014 година му понуди на клиентот јасен преглед на тековниот бизнис модел, вклучувајќи и анализа на маркетинг стратегијата

• Тоа беше поттик да се промени бизнис моделот и да се додадат услуги за вкрстени медиуми преку Canon, како и да се репозиционира деловното работење во 2015 година

• Canon ја поддржа првата кампања за вкрстени медиуми за да ги промовира новите услуги до базата на клиенти на Ritz