Правила и услови на промоцијата „Враќање на Универзитет“

1. ПРОМОТИВНИ ПРОИЗВОДИ, ПРОМОТИВЕН ПЕРИОД И УЧЕСНИЦИ
1.1. Оваа промоција е достапна само на набавки направени од производите на листата наведена/прикачена подолу („Промотивни производи”) во Р. Северна Македонија од овластени партнери помеѓу 5.10.2023 и 31.10.2023, вклучително („Промотивен период”).
1.2. Сите учесници мора да бидат на возраст од 18 год. и постари.
1.3. Се зема предвид дека сите учесници се согласиле да бидат обврзани со овие правила и услови.
1.4. Сите производи мора да бидат набавени во Р. Северна Македонија и мора да биле доставени и дистрибуирани до трговците на мало од Canon CEE GmbH („Canon”). Ве молиме проверете со вашиот трговец за веродостојноста на горенаведеното за да се избегнат разочарувања. Продавниците на интернет мора да прикажуваат регистрирана/поштенска адреса во Р. Северна Македонија.
1.5. Сите промотивни производи мора да бидат нови и оригинални производи на Canon. Набавки на употребувани, реновирани или обновени производи, или производи кои се фалсификувани или ги прекршуваат на кој било начин правата на интелектуалната сопственост на групата компании на Canon (на пример, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на паралелни или "сиви" производи) нема да се квалификуваат за оваа промоција.
Список на партнери кои учествуваат во промоцијата:
- Setec
- Neptun

2. КАКО ДА УЧЕСТВУВАТЕ
2.1. За да учествувате во промоцијата, учесникот мора да набави промотивен производ во Р. Северна Македонија од овластени партнери во промотивниот период.
2.2. Подарокот со додадена вредност може да го добијат само студенти. Со прикажување на валидна универзитетска легитимација.
2.3. Промотивниот подарок се нуди доколку се купи еден од промотивните производи.
2.4. Промотивните производи се предмет на достапност додека траат залихите на истите. Canon нема да биде одговорен за неуспехот на трговците на мало да ги исполнат нарачките на промотивни производи за време на промотивниот производ.
2.5. Може да се направи само едно барање за набавен промотивен производ.
2.6. Оваа промоција не може да се откупи во поврзаност со која било друга промоција.

3. ПОДАРОК (ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ)
3.1. Учесниците ќе добијат додадена вредност (подарок) доколку купат од селектираните промотивни производи.

4. ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ
4.1. Промотивното барање „добијте едногодишно снабдување со мастила“, вклучува печатење на 6000 страници во црно-бело и 7000 страници во боја. Тоа одговара на еден комплет бесплатни мастила.

Промотивен производ Подарок
PIXMA G3411 1x GI-490 BK, 1x GI-490 C, 1x GI-490 M, 1x GI-490 Y
PIXMA G3420 1x GI-41BK, 1x GI-41 C, 1x GI-41 M, 1x GI-41 Y
PIXMA G3470 1x GI-41BK, 1x GI-41 C, 1x GI-41 M, 1x GI-41 Y
PIXMA G2411 1x GI-490 BK, 1x GI-490 C, 1x GI-490 M, 1x GI-490 Y
PIXMA G2420 1x GI-41BK, 1x GI-41 C, 1x GI-41 M, 1x GI-41 Y
PIXMA G2470 1x GI-41BK, 1x GI-41 C, 1x GI-41 M, 1x GI-41 Y
PIXMA G1410 1x GI-490 BK, 1x GI-490-C, 1x GI-490 M, 1x GI-490 Y
PIXMA G1411 1x GI-490 BK, 1x GI-490-C, 1x GI-490 M, 1x GI-490 Y
PIXMA G1420 1x GI-41BK, 1x GI-41 C, 1x GI-41 M, 1x GI-41 Y
PIXMA G1430 1x GI-41BK, 1x GI-41 C, 1x GI-41 M, 1x GI-41 Y

5. ПРОМОТОР
5.1. Промоторот е Canon CEE GmbH, Oberlaaer Strasse 233, 1100, Виена, Австрија.

6. ОДРЕКУВАЊА ОД ОДГОВОРНОСТ
6.1. Во најголема мера дозволена со закон, Canon нема да одговара за каква било загуба, штета или повреда од каква било природа, предизвикана од кој било учесник во рамките на оваа промоција. Меѓутоа, ништо во овие правила нема да има ефект на исклучување или ограничување на одговорноста на Canon за лична повреда или смрт предизвикана од докажана небрежност на вработените или агентите на Canon.
6.2. Canon го задржува правото да ја поништи, прилагоди, и/или измени оваа промоција во секое време без никаква одговорност.
6.3. Canon го задржува правото да ревидира барања за да обезбеди усогласеност со овие правила и услови и да побара дополнителни информации и придружни документи. Canon го задржува правото да исклучи барања и/или учесници ако се посомнева дека промоцијата се злоупотребува на каков било начин. Одлуките на Canon во врска промоцијата се конечни и нема да бидат внесени кореспонденции.

7. ПРАВО И НАДЛЕЖНОСТ
Овие правила и услови и сите спорови кои произлегуваат од или во врска со нив ќе се регулираат и толкуваат во согласност со законите на Австрија и ќе бидат предмет на неексклузивната надлежност на австриските судови.

Целосна листа на учеснички производи


производ
PIXMA G3411
PIXMA G3420
PIXMA G3470
PIXMA G2411
PIXMA G2420
PIXMA G2470
PIXMA G1410
PIXMA G1411
PIXMA G1420
PIXMA G1430