Методологија за пресметка на вкупните трошоци за користење

Дознајте како ги пресметуваме вкупните трошоци за користење на вашиот печатач од Canon.

Калкулатор за TCO

Вкупните трошоци за користење (TCO) се основани врз првичните трошоци за купување на хардверот и трошоците за мастила или тонер во определен временски период (погледнете ги условите подолу). Ве молиме имајте предвид дека дополнителните променливи трошоци можат да влијаат врз вкупните трошоци за користење, вклучувајќи, но не ограничувајќи се со, други потрошни материјали, комплети со мастила и тонер, пакувања со мастила и тонер за голема потрошувачка, сервисирање, потрошувачка на енергија и замена на делови.

Вкупните трошоци за користење (TCO) се основани врз следните пресметки: [Просечен CPP во боја x обем на печатење во боја - минус страниците отпечатени со испорачаните мастила/ тонер] плус [Просечен CPP во црно-бел формат x обем на црно-бело печатење - минус страниците отпечатени со испорачаните мастила/тонер] плус [трошоците за хардверот] плус [трошоците за картриџот за одржување, само за моделите MAXIFY GX].

Моделите што се споредени во пресметката на намалувањето на вкупните трошоци за користење (TCO) се едни од 10-те најдобри и најпродавани ласерски печатачи во боја и 10-те најдобри и најпродавани инк-џет печатачи според IDC EMEA Hardcopy Tracker (податоци од Q1 2020 - Q3 2020). Просечната продажна цена (ASP) на печатачите во вашата локална валута беше земена од IDC EMEA Hardcopy Tracker (податоци од Q1 2020 до Q3 2020), а цената на потрошните материјали од официјалните веб-страници на производителите на 2 февруари 2021 година.

Хардверот и потрошните материјали за сериите MAXIFY GX7000, GX6000, GX5000, GX4000 и GX3000 од Canon се опфатени само заради потребите на овој калкулатор за TCO со нивната препорачана продажна цена („RRP“) што содржи ДДВ.

ДДВ е вклучен, но имајте предвид дека трошоците за испорака не се вклучени во пресметките на цената. Цените подлежат на промени поради пазарните услови.

Трошоците за печатење се основани врз користење на зададените поставки што се избрани и кај печатачите од Canon и кај печатачите од конкуренцијата. Ова е во согласност со условите за тестирање наведени во тестот за потрошувачка ISO/IEC за соодветната категорија.

Трошоците по страница се пресметани од продажната цена на потрошните материјали наведена на веб-страниците на нивните производители која потоа се дели со потрошувачката што ја наведуваат производителите и што е официјално наведена во јавно достапните информации. Трошоците по страница се основани врз симулацијата за печатење шаблони за тестирање достапни во ISO/IEC24712 за инк-џет печатачи и ISO/IEC 19798 за ласерски печатачи во боја.

Сите спецификации и податоци за перформанси од производителите се земени од јавно достапни информации, вклучувајќи, но не ограничувајќи се со, брошури и веб-страници на производителите. Потрошувачката на тонер и мастила од Canon и конкуренцијата се земени од спецификациите објавени од производителите.

Заради фер споредба и давање прецизни податоци, податоците за потрошувачка на потрошните материјали се земени од потрошувачката на тонер или мастила со највисок стандард достапни во времето на издавање што биле одредени согласно ISO-стандардите. Споредбата не опфаќа комбинирани пакети, XL и мултикомплети. Овие податоци се достапни јавно.

Ви треба поддршка за вашиот уред?