Sustainable Imaging

Одржлива обработка на слика во Canon

Влијанието врз животната средина го сведуваме на минимум преку нашите операции и потрошувачи.

Управување со нашето влијание врз животната средина

Ние преземаме одговорност за влијанието што го предизвикуваат нашите активности врз животната средина, со воспоставување на силни системи, процеси и политики за да управуваме со влијанијата врз животната средина од нашите операции и да ги намалиме емисиите на јаглерод. Тука спаѓа нашата:


Повелба за животната средина за EMEA на Canon

Преземете PDF [75 KB] >


Стандарди за еколошка набавка

Прочитај повеќе >


Систем за управување со животната средина акредитиран со глобален сертификат за ISO 14001

Прочитај повеќе >

work-team-at-table-with-documents

Takanobu Nakamasu, Executive Vice President, Document Solutions Business Unit explains the importance of sustainability to Canon’s business, through a short video.

Sustainable video

Нашиот пристап кон работниот век на производот

Ние се водиме според пристапот „Произведи - Користи - Рециклирај“ кон одржливоста на животната средина, односно управување со производите на начини кои поддржуваат циркуларна економија - од дизајнирањето до завршувањето на работниот век. Нашиот пристап ги намалува и емисиите на стакленички гасови (GHG) од нашите операции и им помага на потрошувачите да ги намалат нивните емисии преку енергетски ефикасни производи.

Произведи

Нашата цел е да ги намалиме штетните влијанија врз животната средина кои ги предизвикуваат нашите производи уште од почетокот на производствениот процес за да користат помалку нови суровини, да имаат поголема енергетска ефикасност и да избегнуваат отпад во нивниот работен век. 

 • Поставуваме цели за намалување на емисиите на јаглерод и применуваме методологии за процена на работниот век (LCA).

  Преземете PDF [335 KB] >

 • Ние ги дизајнираме нашите производи за да ги исполниме сите релевантни регулативи, доведувајќи го нивото на опасни супстанци на или под дозволената граница наведена во директивата за ограничување на опасни супстанци (RoHS) и во регулативата за регистрација, евалуација, одобрување и ограничување на хемикалии (REACH).

  Прочитај повеќе >

 • Водиме сметка за шумот и штетниот озон што го испуштаат нашите производи.

  Преземете PDF [187 KB] >

 • Го намалуваме отпадот на локациите за производство, постигнувајќи нула отпад во депониите на сите производствени локации.

  Прочитај повеќе >

 • Ги намалуваме емисиите на CO2 при транспортот со тоа што користиме превозни средства што испуштаат помалку CO2, избегнувајќи ја неефикасноста за време на дистрибуцијата и одново го дизајнираме пакувањето за да го направиме помало.

  Прочитај повеќе >

 • Обезбедуваме одговорно и ефикасно пакување.

  Преземете PDF [186 KB] >

Користи

Нашите потрошувачи може да заштедат пари и да го намалат нивното влијание врз животната средина со користење на нашите производи, услуги и решенија. Иновациите и подобрувањата овозможуваат нашите производи да користат помалку енергија и помалку потрошни материјали.

 • Ние постојано работиме за да ја подобриме енергетската ефикасност и да ја намалиме потрошувачката на електрична енергија на нашите производи.

  Преземете PDF [199 KB] >


 • Ние им помагаме на деловните потрошувачи да ја намалат потрошувачката на хартија и потрошни материјали со употреба на нашата опрема за обработка на слики.

  Преземете PDF [261 KB] >


 • Со имплементирање на управувана услуга за печатење (MPS), нашите потрошувачи може да ги намалат штетните влијанија врз животната средина до 60%.

  Прочитај повеќе >


 • Нашата услуга e-Maintenance и ефикасниот распоред на технички лица овозможуваат поефикасно сервисирање и заштедуваат време, ресурси и CO2

  Прочитај повеќе >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Рециклирај

Ние управуваме со природните ресурси на тој начин што придонесуваме кон подобрување на циркуларната економија, со акцент врз зголемување на продажбата на репарирани уреди. 

 • Се заложуваме за повторна употреба и рециклирање на користените производи и делови.

  Преземете PDF [189 KB] >

 • Ги рециклираме картриџите за тонер, картриџите за мастило и шишињата со тонер.

  Преземете PDF [201 KB] >

 • Учествуваме во постапките за рециклирање пакувања и помагаме во финансирањето за собирање и рециклирање отпадоци од пакувањата.

  Преземете PDF [182 KB] >

 • Гарантираме дека сите наши процеси за рециклирање се во согласност со директивата WEEE и другите закони за отстранување отпад.

  Преземете PDF [199 KB] >