Streamline the entire goods delivery process, from picking, packing and shipping to validating proof of delivery.

Исполнување на нарачката

Поедноставете го целиот процес за испорака на материјални добра, почнувајќи од земање, пакување и испорака па сè до проверка на доказите за испорака.

Во денешниот променлив пазар, потрошувачите очекуваат брза, прецизна и времена испорака на нивните материјални добра.

Доцнењата предизвикани од неефикасен систем за обработка на нарачки со тенденција за грешки може да има сериозно штетно влијание врз вашето деловно работење.

Придобивки од нашите решенија за исполнување нарачки

Benefits Benefits

Намалете ја рачната обработка на нарачките

Автоматизираните работни процеси заштедуваат време и спречуваат грешки при испораката

Benefits Benefits

Намалете го времето за фактурирање

Забрзајте го процесот за доказот за испорака со преносливо снимање на електронски потписи

Benefits Benefits

Подобрени услуги кон потрошувачите

Поефикасната технологија ги намалува трошоците, грешките и доцнењата

Benefits Benefits

Подобрете ја сигурноста и усогласеноста

Дигиталните системи овозможуваат безбедно складирање на потписите и евиденцијата

Рецепт за побрза и попаметна испорака на материјални добра

“We now have a more standardised setup that is cheaper, easier to maintain and more flexible.”
Сега имаме постандардизиран систем што е поекономичен, полесен за одржување и пофлексибилен.

Friedrich Staller

Управен директор, GEV

Предизвикот

На австриската компанија за кујнска опрема GEV ѝ беше потребна побрза обработка на фактурите и белешките за испорака за да ја исполни својата цел за испорака на 97% од нарачките во ист ден. Компанијата бараше дигитално решение што ќе ги забрза нејзините работни процеси поврзани со хартија и ќе ѝ овозможи поголема контрола и увид во тие процеси.

“We now have a more standardised setup that is cheaper, easier to maintain and more flexible.”
We developed a tailor-made Order Fulfilment solution, dovetailing Canon’s Document Management platform.

Решението

Создадовме прилагодено решение за исполнување нарачки со тоа што ја споивме платформата за управување со документи на Canon и ESP системот на GEV, за да овозможиме дигитализирање на сите документи за нарачка и нивно автоматско архивирање и означување за брзо и лесно пронаоѓање.

Придобивки

Нашето решение го забрза исполнувањето на нарачките преку намалување на времето за фактурирање со употреба на електронски потписи, но и со тоа што му овозможи на персоналот побрзо да ги пронаоѓа белешките за испорака. Покрај зголемување на сигурноста и увидот на документите, системот го подобри и доживувањето на потрошувачите со појасни шаблони за нарачки што може да се уредуваат.

Our solution sped up fulfilment by helping staff find delivery notes faster

Подобрете го вашето деловно работење со побрза и поефикасна обработка на нарачки.


РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ

Како функционира

Придобијте повеќе работа со побрза и попаметна обработка на нарачки.

Слични решенија